< >

1914-10-21 (1 bericht)

> | Woensdag 21 Oct. '14.
Het moet er verschrikkelijk zijn toegegaan te Nevele en te Landegem, verleden maandag, vreedzame dorpen zonder belgische soldaten, onbarmhartig gebombardeerd. Het bericht komt — vanwaar? — hangt het in de lucht, is het een verzinsel, dat de Duitschers in Frankrijk achteruitgedreven zijn. Altijd zeker is het, dat verleden nacht, tusschen twee en vier uur, groote drukte heerschte in mijn buurt. Paarden werden rechtover uit een stal gehaald; plompe, afzonderlijke stappen weerklonken op de straatsteenen; stemmen spraken in vreemde geluiden elkander aan en op den Boulevard of den Steenweg, het was niet goed te onderscheiden, trokken vele, o zoovele voeten op in klinkenden march... [35]
[35]Loveling gebruikt de spellingswijzen 'march' en 'marsch' door elkaar. Daarom worden beide varianten in deze editie overgenomen.
De leergangen der Hoogeschool moesten den dinsdag 22 beginnen. Er is geen spraak meer van; de lokalen liggen vol soldaten.
Het laatste kanongedreun, dat zoo aangrijpend tot hier overwaaide, uit de richting van het zuidwesten, was dat van bruggenspringen en bombardement. Ik vermoedde wel, dat het kwam van Nevele en Landegem, waar verwanten wonen van mij. Te Nevele was nagenoeg heel de bevolking gevlucht. Engelsche soldaten legerden in het dorp. De mare kwam, dat de Duitschers in aantocht waren. De Engelschen waanden, dat het enkel eene patroelje gold en vertrouwden in overmacht te wezen. Ze stonden op de marktplaats en openden het vuur, na de brug over de vaart van Schipdonck te hebben opgeblazen.
De vijand antwoordde, gebruikmakend van mitrailleuzen. De Engelschen moesten zwichten voor de overmacht en namen de wijk.
Op korten tijd was de brug hersteld en een groote afdeeling van 't leger nam bezit van het dorp.
De boden der fabriek B.L. [36]
[36]Louis Buysse, echtgenoot van Pauline Loveling, vader van Cyriel, Arthur en Alice.
met vrouwen en kinderen uit de buurt — zaten verstopt in den kelder, sidderend onder het gedonder boven hun hoofden.
Eensklaps zegt de oude meid, die aldaar sedert zeven en veertig jaren haar meesters dient, en het werkmanskruis voor trouw en plichtsbesef bezit: "Och Heere, mijn kiekens! Ze hebben nog geen eten gehad." Zij worstelt zich los uit haar tegenhoudende handen: "Wat gaat ge doen, Julie, den dood tegen loopen! Blijf, blijf, dwaashoofd!" Maar onder een regen van shrapnells ijlt ze voort de trap op, de achterdeur uit en komt behouden, buiten adem, in den beschuttenden kelder terug.
De kamenier van een juffrouw, die verleden jaar met grooten luister en praal haar honderdsten verjaardag — 6 december — door heel de bevolking van Nevele en 't omliggende heeft mogen zien vieren, werd door een shrapnell in den buik getroffen, terwijl zij hare verschrikte meesteres naar dezer slaapkamer leidde. Ze ligt op sterven.
De vijand nam bezit van al de bruikbare huizen en handelde er naar believen: de groote ontvangstzaal in de dekenij, waar de feestelijke middagmalen voor de pastoors der dorpen onder 't gebied van hun overste plaats hebben ter gelegenheid van het uitdeelen der Heilige Olie of andere kerkelijke ceremonieën, werd paardenstal zelfs zonder de vloerkleeden te verwijderen.
Toen de deken, na afloop der bestormingen terugkwam, was hij in civil. Bij een anderen staatsbeambte werden de confituurpotten uitgegeten, omgekeerd gevonden op zijn deerlijk bevlekte rekenboeken.
De koning heeft bevel gegeven de autos en de motos der rijke badgasten van Oostende en de overige kuststeden tijdelijk in beslag te nemen voor 't openbaar nut. Dagelijks komen talrijke bevorderingen in het leger voor om de leemten der gesneuvelden aan te vullen. Ook dubbelzinnige op pensioenstelling van officieren, die in 't leger dienden en wier hulp van hooger hand niet meer gewenscht wordt.
De geheime berichten worden slechter met elken dag, hoewel de kranten telkens en telkens nieuwe zegepralen verkondigen. Waarom bedriegen ze ons voortdurend met valsche tijdingen? Het fort van Waalhem, dat van Catherine-Waver en dat van Contich zijn in 's vijands hand gevallen.
< >
Lettergrootte: [-a] [standaard] [A+] Stijl: [L<-R][L- >R]

Kalender

1914
<< oktober >>
Zo Ma Di Wo Do Vr Za
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
logo CTB