1915-01 (21 berichten)

1915-01-01 (2 berichten)

1 Januari '15.
Aldus is het uitgevoerd. Het was een oorverdoovend gerucht. Zieken en kleine kinderen zullen het te verduren hebben gehad. De trams reden tot half éen uur.
lees meer...
1 januari vrijdag '15.
De barometer daalt naar storm toe. 's Morgens is het weder betrekkelijk goed. Gezellige bijeenkomst en diner bij mijn nicht. Ze woont in een drukke straat. Ik kijk eens door het raam. Vele Duitschers tusschen de wandelaren. Ze beginnen er vuil uit te zien. Het grijs hunner tunieken heeft een modder-grondkleur gekregen. Wat zijn er talrijke kleine en plompe, oudachtig-verschrompelde bij! Zijn schier al de flinke mannen naar het front? Ik bemerk ook een paar reuzen, zoo groot en statig, dat de hen[...]
lees meer...

1915-01-04 (1 bericht)

maandag 4 januari '15
's Avonds kwart over tien. In de volkomen stilte dreunende knallen.
lees meer...

1915-01-05 (2 berichten)

Dinsdag 5 januari '15
Bezoek aan een jongen verwante, te Lier het dijbeen doorschoten op 26 augustus '14, eerst verblijvend in een ambulans te Tienen en dan te Luik bij zijn oom, geneesheer-hoogleeraar en nu thuis. Onuitstaanbaar lijdend, vol wilskracht en met heet verlangen naar genezing om tot het front terug te keeren... wie weet, en wanneer zal dat zijn!
lees meer...
Dinsdag 5 januari '15.
Te New York bracht een geldomhaling 3 500 000 franken op ten behoeve van Belgies armen. Het kerstgeschenk van Queensland en Nieuw Zeeland bedroeg 125.000 frank. De belgische legatie in Den Haag heeft eene gift ontvangen van 42.000, opbrengst eener geldzameling te Milaan gedaan. De plaatselijke bladen geven deze cijfers op. Op bijzonder bevel van den Etappen Kommandant zijn alle vergaderingen van welken aard in den vrijen hemel en zelfs in gesloten plaatsen zonder bijzondere toelating verboden op[...]
lees meer...

1915-01-06 (2 berichten)

6 januari woensdag,
Allerlei bemoedigende geruchten deden hier de ronde. Metz was gevallen, Oostende en Brugge waren door de Bondgenooten ingenomen. Alles valsch.
lees meer...
nog Woensdag 6 januari '15.
De straf aan de gemeente Ledeberg opgelegd, waarbij elk op zekere uren binnenblijven moest, is geheven. De bewoners mogen wederom vrij uitgaan.
lees meer...

1915-01-08 (1 bericht)

Vrijdag 8 januari.
Twaalf graad Celsius! Het voorjaarsweder. Wij hebben hier geene winters meer. De Duitschers klagen er over, dat ze in een ontzenuwend klimaat leven en hun opwekkende, continentale koude missen, hun sneeuw, hun snijdenden noord- en oostenwind, hun klare vrieslucht.
lees meer...

1915-01-09 (1 bericht)

zaterdag 9 januari 15.
Tot in melkerijen worden koeien in beslag genomen. Een melkvrouw kwam verleden in het Klein Begijnhof met een hond aan de kar: "Waar is uw paard dan?" vroeg het eerste begijntje, bij wie ze aanbelde.
lees meer...

1915-01-13 (1 bericht)

13 januari, woensdag.
Nu verluidt dit aangaande den wijn. Streng verbod heerscht aan den IJzer, bij het duitsch leger water te drinken uit vrees voor typhus en cholera. Vervoer van bier in de loopgraven is heel moeielijk (om welke reden?) het kan ook in flesschen verzonden worden. Elke soldaat krijgt bij gevolg een flesch wijn daags zegt men, die hij naar goeddunken verorbert.
lees meer...

1915-01-15 (2 berichten)

vrijdag 15 Januari '15.
Mondeling nieuws uit Roeselare.
lees meer...
Nog vrijdag 15 januari '15.
De burgemeesters moeten op bevel der duitsche overheid de gemeenten waarschuwen, dat alle meldingen over de bewegingen van de duitsche operatiën, waar of onwaar, volgens krijgswet zullen gestraft worden.
lees meer...

1915-01-16 (1 bericht)

Zaterdag 16 januari '15.
Nieuwjaarsbezoeken worden hier niet of slechts bij uitzondering gedaan, kaartjes niet of zelden afgegeven.
lees meer...

1915-01-18 (1 bericht)

Maandag 18 Januari, '15.
In de onmiddellijke nabijheid van Gent en toch heelemaal te velde, van alle woonsteden en dagelijksch menschenverkeer afgezonderd, staat er een oud kasteel. Het is zeer schilderachtig met zijn hoekige en kantige gebouwen en zijn twee gelijke hooge torentjes, waarrond bij schemeruur vledermuizen vliegen. Half verborgen staat het achter en tusschen slaghout en stammen van reuzenboomen, in welker kruinen het mutserdnest van de eksters als een zwarte bol in de nog naekte twijgen het oog aantrekt, vo[...]
lees meer...

1915-01-20 (1 bericht)

Woensdag 20 Januari '15.
Aan den ingang van het Posthotel staat langs elken kant een schildwachthuisje met de duitsche kleuren: zwart, wit en rood, in tergende schittering. Een zeppelin overvloog dezen nacht de stad.
lees meer...

1915-01-21 (1 bericht)

Donderdag 21 Januari '15.
Dezer dagen heeft Mgr. Mercier, aartsbisschop van Mechelen een herderlijken omzendbrief laten drukken. Deze moest in al de kerken van het land op een bepaalden zondag van de kansel afgelezen worden. Dit is slechts het geval kunnen zijn voor een drie- of viertal plaatsen.
lees meer...

1915-01-23 (1 bericht)

Zaterdag 23 januari '15.
In een heimelijken brief, door een kerkvoogd geschreven, wordt plechtig verklaard, dat Mgr. Mercier niets ingetrokken heeft van zijn pleidooi tegen 't bewind noch met niemand van vijandlijke zijde daarover onderhandeld.
lees meer...

1915-01-25 (1 bericht)

Maandag 25 januari '15.
Dezen morgen nam ik den tram aan den hoek mijner straat met bestemming naar het Gemeentekerkhof. Het platform stond als altijd vol Duitschers. Het kostte moeite om er door te dringen. Binnen was er geen plaats. Dadelijk bood een officier mij de zijne aan. Ze zijn over 't algemeen heel hoffelijk, de officieren. Het grootste gedeelte stapte af aan het lazaret, dicht bij het Gerechtshof.
lees meer...

1915-01-27 (1 bericht)

Woensdag 27 Januari '15.
Het is de 56ste geboortedag van den duitschen keizer.
lees meer...

1915-01-28 (1 bericht)

Donderdag 28 januari.
Er werd gisteren Te Deum gezongen, in de open lucht, er was wapenschouwing, er werd door een overste een geestdriftige rede gericht tot de omstanders — waarom waren er gentsche omstanders? — Alles op St. Pieters plein. "De vijand," zei de spreker, "moet niet alleen overwonnen, hij moet verpletterd worden."
lees meer...

1915-01-29 (1 bericht)

Vrijdag 29 januari:
De "Kölnische Zeitung" van 27sten dezer maakt van de gelegenheid gebruik om uitbundigen lof toe te zwaaien aan den vredelievenden keizer, het symbolum van 't duitsche vaderland. Onze plaatselijke bladen reppen geen woord van dien geboortedag.
lees meer...
Lettergrootte: [-a] [standaard] [A+] Stijl: [L<-R][L- >R]

Kalender

1915
<< januari >>
Zo Ma Di Wo Do Vr Za
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
mei
logo CTB