<Resultaat 707 van 2531

>

Kortrijk
Leiestraat, 12

den H[ee]r F[rank] Lateur
Lijsternest
Ingooigem.

Waarde Heer Lateur,
Zoojuist vernemen wij van den drukker[1] dat hij slechts voldoende papier heeft voor het drukken van 1.600 ex[emplaren] van de MAANDEN. Hij heeft ons altijd in de overtuiging gelaten dat hij ruim papier genoeg hadt en nu dat wij hem een prijsopgave voor 2.500 à 3.000 [exemplaren] hebben gevraagd is de kat uit de mouw gekomen. Dezelfde kwaliteit papier kan wel bijbesteld worden, maar dat zal maanden duren en daarbij kunnen wij onmogelijk de gewenschte hoeveelheid bestellen.[2]
Wij hebben daarom gemeend hieraan een andere oplossing te moeten vinden. Wij sluiten hierbij een proefdruk op een soort papier die van even goede kwaliteit is doch niet zoo glad.[3] Dat zal aan de druk heel zeker niet schaden, maar het papier is natuurlijk niet zoo mooi.
In de onmogelijkheid om ons oplage op de eerste soort te trekken meenden wij een van volgende oplossingen te kiezen:
 • 1° De 1.500 ex[emplaren] die voor Holland bestemd zijn op de eerste soort papier drukken, en de voor hier bestemde ex[emplaren] op de andere — de mindere soort, drukken.
 • 2° Ofwel alles op hetzelfde papier, namelijk, de tweede soort.
Wij sluiten hierbij een proefdruk op de twee soorten papier? Wil U ons eens mededeelen wat U daarvan denkt?[4]
Hierbij zenden wij U ook een afdruk van den omslag.[5] Het vignet boven de titel, en onze firmanaam wouden wij in het rood drukken. Wat denkt U hiervan.[6]
Wij hopen spoedig bericht van U te ontvangen en teekenen, na beleefde groeten,
met alle hoogachting.
ZONNEWENDE N[aamloze Vennootschap]
(handtekening Gilbert Grymonprez)
dir[ecteur]

Annotations

[1] De maanden werd gedrukt in de Kortrijkse Groeninghe Drukkerij.
[2] Door de papierschaarste was het voor de drukkerijen moeilijk om aan voldoende papier voor hun uitgaven te geraken: eerst moest de goedkeuring gevraagd worden bij de Propaganda-Abteilung, daarna pas werd het beschikbare papier gedistribueerd door de Papiercentrale. Het gebeurde dat de verkregen hoeveelheid papier kleiner was dan men aangevraagd had, waarvoor men dan een nieuwe aanvraag volgens dezelfde procedure moest indienen. Verder werden er van overheidswege nog allerlei beperkingen opgelegd, zoals het verminderen van het aantal bladzijden, kleinere formaten en lagere oplagen. 'Formaliteiten in zake papierbevoorrading', in: Mededeelingen van de VBVB en van de Vlaamschen Uitgeversbond, XIII, Nr. 1-2, Januari 1942, p. 4
[3] De proefdruk is niet bij de brief bewaard gebleven.
[4] Uit de afrekening van de verkochte exemplaren van De maanden van 30 juni 1941 blijkt dat de Groeninghe Drukkerij 1160 exemplaren op 'papier A' drukte en 1840 exemplaren op 'papier B'. 1100 (ongebonden) exemplaren op papier A werden geleverd aan de Amsterdamse uitgeversmaatschappij L.J. Veen.
[5] Niet bij de brief overgeleverd.
[6] Enkel de titel van het boek werd op de omslag in het rood afgedrukt. De naam van de auteur, het vignet boven de titel en de naam van de uitgeverij werden in het zwart gedrukt.

Biographic notes

Lateur, Frank (° Heule, 1871-10-03 - ✝ Ingooigem, 1969-08-15)

Geboren als Frank Lateur en bakker van opleiding, maar onder zijn pseudoniem Stijn Streuvels als prozaschrijver bekend geworden in tijdschriften als Van Nu en Straks, Vlaanderen, De Gids en De Nieuwe Gids. De vlaschaard (1907) en De teleurgang van den waterhoek (1927) zijn twee van zijn bekendste romans.

Propaganda Abteilung

Na de inname van Brussel tijdens de Tweede Wereldoorlog en na het uitbouwen van de 'Militärverwaltung', het militaire bestuur, was er nood aan een propaganda-afdeling ('Propaganda Abteilung') om de nieuwsmedia onder controle te houden. De propaganda-afdeling, met hoofdzetel te Brussel, liet zich vooral in met culturele aangelegenheden. Zo bestonden er afdelingen ('Staffeln'), die elk voor één tak van de kunst instonden (pers, letterkunde, film, radio, ...). De propaganda-afdeling activeerde enkele instellingen. In de eerste plaats werd na de Duitse inval het distributie-agentschap Dechenne (ontstaan in 1908 als 'Agence Dechenne. Messageries de la Presse') opnieuw in werking gesteld als filiaal van het 'Reichsverband deutscher Zeitungsverleger' (RVDZ). Het agentschap verwierf een monopoliepositie voor het verdelen van kranten en tijdschriften, maar het beschikte eveneens over een boekhandel, die naast het distribueren van uitgaven ook haar eigen herdrukken op de markt bracht. Door de papierschaarste was het voor de drukkerijen moeilijk om aan voldoende papier voor hun uitgaven te geraken: eerst moest de goedkeuring gevraagd worden bij de 'Propaganda Abteilung', daarna pas werd het beschikbare papier gedistribueerd door de Papiercentrale. Verder werden er van overheidswege nog allerlei beperkingen opgelegd, zoals het verminderen van het aantal bladzijden, kleinere formaten en lagere oplagen.

Bibliographic notes

Streuvels, Stijn, De maanden (1941). [bundel]
[Eerste druk], Kortrijk, Zonnewende, [1941], 193 + [VII] p., 20,8 x 16,5 cm.
Inhoud:
Extra info:
Met penteekeningen van Elisabeth Ivanovsky.
Streuvels, Stijn, De maanden (1941).
Druk
 • [Eerste druk], Kortrijk, Zonnewende, [1941], 193 + [VII] p., 20,8 x 16,5 cm.
  Inhoud:
 • [Eerste druk], verschenen als Een gang door het jaar, Amsterdam, L.J. Veen's Uitgevers Mij N.V., [1941], 193 + [V] p., 20,8 x 17 cm.
  Inhoud:
 • Tweede druk, Tielt, Drukkerij-Uitgeverij J. Lannoo; Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel, [1942], 232 + [IV] p., 20,8 x 15,2 cm. De Lijsternestreeks, nr. XXV.
 • [Derde druk], in: Stijn Streuvels' Volledige werken. Deel VI., [1953], p. 293-435.
  In De Standaard zijn van 1935 t/m 1939 enkele bijdragen verschenen waarvan die met een * werden omgewerkt tot De Maanden:
  • Het dagblad te lande, nummers van 2 en 14 februari.
  • Lente te lande*, nummer van 1 april 1935.
  • Zomer te lande*, nummer van 1 juli 1935.
  • Crisis op den buiten, nummers van 22 oktober en 15 november 1935.
  • Het winterspook*, nummer van 16 februari 1936.
  • Het doode land*, nummer van 23 maart 1936.
  • De paaschzonne*, nummer van 12-13 april 1936.
  • Winteravonden, nummers van 7 en 14 oktober 1936 (zie: Heule).
  • De mode op den buiten, nummers van 20 en 27 december 1936.
  • Meisjes-mode en mode-meisjes op en buiten, nummer van 15 januari 1937.
  • Mode en zedelijkheid, nummer van 2 april 1937.
  • De lente*, nummer van 21 mei 1938.
  • Juni*, nummer van 14 juni 1938.
  • In het kwade en koude seizoen. De boomen slapen*, nummer van 21 december 1938.
 • [Vierde druk], in: Volledig werk. Deel IV. Brugge-Utrecht: Uitgeverij Orion, N.V. Desclée De Brouwer, [1973], p. 353-485.

Indextermen

Naam - instituut/vereniging

Propaganda Abteilung

Naam - persoon

Lateur, Frank

Titel - werken van Streuvels

De maanden