<Resultaat 716 van 2531

>

Kortrijk
Leiestraat, 12

Waarde Heer Lateur,
Zooeven ontvang ik bijliggende brief van de Propagandastaffel — Antwerpen.[1] Ik heb geantwoord dat ik de brief direct aan U doorzend met verzoek hen de noodige inlichtingen te verschaffen, daar wij geen vertaalrechten op dit werk bezitten.[2]
Mag ik U vragen direct aan Antwerpen te willen antwoorden? Bij gelegenheid zou ik dan wel graag bijliggende brief terug ontvangen.
Vriendelijke groeten en tot ziens,
(handtekening Gilbert Grymonprez)

Annotations

[1] Deze brief vonden we niet terug in de geraadpleegde archieven.
[2] Het is niet duidelijk om welk werk van Streuvels het hier gaat.

Biographic notes

Lateur, Frank (° Heule, 1871-10-03 - ✝ Ingooigem, 1969-08-15)

Geboren als Frank Lateur en bakker van opleiding, maar onder zijn pseudoniem Stijn Streuvels als prozaschrijver bekend geworden in tijdschriften als Van Nu en Straks, Vlaanderen, De Gids en De Nieuwe Gids. De vlaschaard (1907) en De teleurgang van den waterhoek (1927) zijn twee van zijn bekendste romans.

Propaganda Abteilung

Na de inname van Brussel tijdens de Tweede Wereldoorlog en na het uitbouwen van de 'Militärverwaltung', het militaire bestuur, was er nood aan een propaganda-afdeling ('Propaganda Abteilung') om de nieuwsmedia onder controle te houden. De propaganda-afdeling, met hoofdzetel te Brussel, liet zich vooral in met culturele aangelegenheden. Zo bestonden er afdelingen ('Staffeln'), die elk voor één tak van de kunst instonden (pers, letterkunde, film, radio, ...). De propaganda-afdeling activeerde enkele instellingen. In de eerste plaats werd na de Duitse inval het distributie-agentschap Dechenne (ontstaan in 1908 als 'Agence Dechenne. Messageries de la Presse') opnieuw in werking gesteld als filiaal van het 'Reichsverband deutscher Zeitungsverleger' (RVDZ). Het agentschap verwierf een monopoliepositie voor het verdelen van kranten en tijdschriften, maar het beschikte eveneens over een boekhandel, die naast het distribueren van uitgaven ook haar eigen herdrukken op de markt bracht. Door de papierschaarste was het voor de drukkerijen moeilijk om aan voldoende papier voor hun uitgaven te geraken: eerst moest de goedkeuring gevraagd worden bij de 'Propaganda Abteilung', daarna pas werd het beschikbare papier gedistribueerd door de Papiercentrale. Verder werden er van overheidswege nog allerlei beperkingen opgelegd, zoals het verminderen van het aantal bladzijden, kleinere formaten en lagere oplagen.

Indextermen

Naam - instituut/vereniging

Propaganda Abteilung

Naam - persoon

Lateur, Frank