<Resultaat 735 van 2531

>

Kortrijk
Leiestraat, 12

Waarde Heer Lateur,
Hierbij sluit ik een brief van Veen.[1] Die moet U voor de aardigheid eens aandachtig lezen en daarbij bedenken dat ze zooiets "expresse" gezonden hebben. Jammer voor de zegels.
Zooals U daarin ziet hebben wij besteld:
 • 100 Prutske ingen[aaid]
 • 20 id[em] geb[onden]
boven de c[irc]a 275 ex[emplaren] die wij in de laatste twee maand reeds van Veen hebben ontvangen.
Tot hiertoe hebben wij Prutske van Veen altijd ontvangen tegen Fl[orijn] 0,90 per ex[emplaar] ingen[aaid] en Fl[orijn] 1,20 per ex[emplaar] geb[onden] Die prijs was normaal voor een vertegenwoordiging van het werk en wij hebben er ook wel degelijk werk van gemaakt want ze zijn de laatsten tijd heel goed verkocht geworden door ons. De particulierprijs in België is nu, volgens verplichtend tarief van de Vereeniging der Uitgevers 36.- Fr[ank] per ex[emplaar] of Fl[orijn] 2.- aan 18.- zooals dat voorgeschreven wordt.
Volgens Veen gaan ze voorzeker veel te rap weg, want nu vragen ze precies het dubbel zoowel voor de gebondene als voor de ingenaaide ex[emplaren] En dat aan ons, dus NETTO. Het boek kost ons nu dus c[irc]a 29 Fr[ank] in en wij moeten het verkoopen aan Fr[ank] 36.- min gemiddeld 33 % aan de boekhandel, zoodat wij er 24.- Fr[ank] voor ontvangen, verzendingskosten moeten dragen plus 4,50 % taks. Als wij op die offerte moeten ingaan dan verliezen wij grosso modo 10.- Fr[ank] op ieder boek dat we verkoopen.
Hoe zij er in Gods naam toe komen om die NETTOPRIJS in een[ ]keer te verdubbelen, daar kan ik met mijn verstand niet bij! Dat een firma die zich respecteert zooiets op papier durft zetten begrijp ik niet.
Misschien is er elders wel een verklaring hiervoor te vinden. Zouden zij überhaupt nog ex[emplaren] van PRUTSKE hebben? Misschien gaan ze uit van de veronderstelling dat wij niet zot genoeg zijn om boeken die wij een maand geleden aan Fl[orijn] 0,90 ontvingen nu Fl[orijn] 1,80 te gaan betalen. Op die manier moeten zij niet verraden dat Prutske uitverkocht is en dat ze geene meer kunnen leveren. Dan zijn wij ook niet in de gelegenheid een herdruk te brengen, ziet U?
Een andere verklaring hiervoor kan ik niet vinden. Ze hebben geen ex[emplaren] meer en vragen daarom een onwaarschijnlijke prijs, zoodat wij ervan afzien. Op die manier weten wij nog niet of het uitverkocht is of niet.
Weet U daar geen schoen aan te passen? We moeten in ieder geval erachter zien te komen of Prutske uitverkocht is of niet.
[2]
Het lijkt mij heelemaal niet onwaarschijnlijk dat het uitverkocht zou zijn. Wij hebben de laatste drie maand juist 270 ex[emplaren] van Veen ontvangen en volgens het laatste lijstje dat U ontvangen hebt waren er toch niet zoo erg veel meer. Met die 120 die wij nu in bestelling hebben zouden wij op 390 ex[emplaren] komen. Hoeveel heeft Veen er dan nog wel over?
Enfin, ziet U maar eens of hier niets op te vinden is. Ik heb onlangs nog met De Pauw gesproken, die Wies Moens' boekjes "30 Dagen Oorlog" geillustreerd heeft.[2] Hij wil heel graag een goeie illustratie voor Prutske bezorgen. Misschien deden wij wel goed met daar maar direct mee te beginnen?
De brief hierbij zou ik wel graag terug ontvangen nadat U hem gelezen hebt.[3] Misschien komt U in de eerste dagen ook wel eens naar Kortrijk en kunnen wij de zaak dan nog eens bespreken.
Tot ziens en vriendelijke groeten,
Hoogachtend.
(handtekening Gilbert Grymonprez)

Annotations

[1] Op 18 augustus 1941 schreef de firma Veen aan Zonnewende: Naar aanleiding van Uw bestelling op 13 Augustus — "Prutske" 100 ingen. en 20 gebonden, deelen wij U mede, dat wij niet meer voor België tegen deze prijzen kunnen leveren. De tot nu toe geldende netto-prijzen van F. 0.90 ingenaaid en Fl. 1.30 gebonden, moeten wij verhoogen tot ingenaaid F. 1.80 en gebonden F. 2.60. Aanbod Prutske, pracht-Editie à Fl. 3.50 (100 Expl. Pracht-Editie Vlaschaard 50 Expl. à Fl. 4 netto[)]. Een afschrift van deze brief (van de hand van Streuvels) wordt bewaard in het Letterenhuis (S 935/B2/Zonnewende).
[2] Wies Moens, Dertig dagen oorlog. Met penteekeningen van René De Pauw. Brugge, Wiek Op, 1940. Een tweede druk verscheen in 1941.
[3] Streuvels maakte een afschrift van de brief van de firma Veen. Dit afschrift wordt bewaard bij deze brief van Gilbert Grymonprez aan Stijn Streuvels.

Biographic notes

Lateur, Frank (° Heule, 1871-10-03 - ✝ Ingooigem, 1969-08-15)

Geboren als Frank Lateur en bakker van opleiding, maar onder zijn pseudoniem Stijn Streuvels als prozaschrijver bekend geworden in tijdschriften als Van Nu en Straks, Vlaanderen, De Gids en De Nieuwe Gids. De vlaschaard (1907) en De teleurgang van den waterhoek (1927) zijn twee van zijn bekendste romans.

De Pauw, René (° Pittem, 1887-06-14 - ✝ Brussel, 1946-01-26)

Kunstschilder, tekenaar en illustrator.

Moens, Wies (° Sint-Gillis-Dendermonde, 1898-01-28 - ✝ Geleen [Ndl.], 1982-02-02)

Officieel: Aloisius Cesar Antoon.

Pseudoniem: G.L. Dykman.

Dichter, prozaïst en Vlaams voorman.

Studeerde Germaanse filologie aan de vernederlandste Hogeschool te Gent (1916-1918). Richtte samen met zijn vriend Maurits De Meyer een volksboerderij op in Hamme, werkte mee aan een dagschool voor werkloze arbeiders en hield voordrachten over Conscience, Gezelle en Streuvels. Om zijn activistische bedrijvigheid na WOI veroordeeld, verbleef hij tot in 1921 in de gevangenis, waar hij zijn pacifistisch geëngageerde Celbrieven (1920) en de twee dichtbundels De Boodschap (1920) en De tocht (1921) schreef, die hem tot een van de leidende figuren van het Vlaams expressionisme maakten. Hij werkte o.m. mee aan het expressionistische tijdschrift Ruimte en aan Ter Waarheid, en richtte zelf het maandblad Pogen op. Terwijl zijn volgende bundels een individualistischer accent aansloegen en hij in zijn tijdschrift Pogen (1923-1925) een katholieke opvatting van de literatuur voorstond, droeg hij aanzienlijk bij tot de toneelvernieuwing in Vlaanderen als secretaris van het avant-gardistische 'Vlaamsche Volkstooneel' (1922-1926). Hij werd daarna journalist (o.a. correspondent van De Tijd, Amsterdam) en publicist. Geleidelijk ging hij door zijn talrijke artikelen, opstellen en voordrachten als theoreticus een rol spelen in het Vlaams Nationalisme. Inzake literatuur nam hij in de dertiger jaren (vooral in de bundel Golfslag, 1935) een 'volksverbonden' standpunt in. Van 1942 tot 1943 was hij directeur van de Nederlandse uitzendingen van Zender Brussel. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij wegens collaboratie bij verstek ter dood veroordeeld. Hij week uit naar Nederland, waar hij de leiding kreeg van de volksuniversiteit Carmel in Geleen.

Veen, Maria Theresia (° 1901 - ✝ 1961)

Maria Theresia Veen was de oudste dochter van L.J. Veen, oprichter van de gelijknamige drukkerij in Amsterdam. Na de dood van haar vader in 1919 had ze een groot aandeel in de uitgeverij. Zij nam in 1941, samen met haar broer L.J. Veen jr. de leiding over van het bedrijf en werd daarbij bijgestaan door de letterkundige Johan Van der Woude. Zij huwde met de Hongaarse uitgever Kolloman Kollàr, die door zijn langdurige buitenlandse ervaring het fonds een internationaal tintje gaf. Mevrouw Veen stapte in 1961 uit de directie.

Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen

Vereniging ter bevordering van het Vlaamse Boekwezen (VBVB), vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht in april 1929 te Antwerpen. Initiatiefnemers waren August Vermeylen en Maurice Roelants, die toen respectievelijk voorzitter en secretaris van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen waren. Medestichters uit de uitgeverswereld waren Maurits de Meyer, Eugène De Bock, Joris Lannoo, Lode Opdebeek, Gabriël Opdebeek, Leo Kryn, Marcel Stijns, Leo Simons, Kamiel Geerardijn en Herman Oosterwijk. Vanuit de boekhandel waren Gustaaf de Graeve, Armand Roggen, Willem Rombout, Jan Van der Leest, Jozef Verhelst en L. Smeding betrokken. Eerste voorzitter werd de Nederlander Smeding, opgevolgd door achtereenvolgens Kryn (1931-1940), Adolf Herckenrath (1945-1951), Emiel Courtin (1952-1954, 1964-1966 en 1975-1976), De Meyer (1955-1956), De Bock (1956-1957), Van Garsse (1957-1960), Jan François (1961-1963 en 1976-1978), Karel De Bock (1966-1974 en 1982- 1985), René Reysen (1979-1982), Marcel Cornu (1985-1987), Marcel Mertens (1987-1989), Isi de Vries (1989-1991), Gilbert Goris (1992-1995) en Luc Demeester (1995-). Ook de naoorlogse directeur Antoon Wouters (1949-1988) speelde een belangrijke rol. Met de VBVB wilden de uitgevers de Vlaamse achterstand inhalen, gezien de Franstalige dominantie in het Cercle belge de la Librairie (1883) en in het Syndicat des Editeurs belges/Syndicaat der Belgische Uitgevers (1921). De oprichting van de VBVB kwam tegemoet aan het doorvoeren van een professionalisering in de Vlaamse uitgeverij en boekhandel. De letterkundigen werden meteen bij aanvang nauw bij de VBVB betrokken, omwille van de overtuiging dat de vereniging een belangrijke rol te spelen had in de Vlaamse sociaal-culturele ontvoogding. Tussen 1929 en 1931 steeg het ledenaantal van 22 naar 83 boekhandelaren en uitgevers. De VBVB begon in 1929 haar werking met de uitgave van een vaktijdschrift voor het boekbedrijf. De eerste activiteiten voor een ruimer publiek waren enerzijds de jaarlijkse uitgave van Het Boek in Vlaanderen (een overzicht van de voorbije publicaties) en anderzijds de organisatie van de jaarlijkse Boekenweek, beide in 1930. Dit laatste leidde in 1932 tot het organiseren van de eerste Boekenbeurs voor Vlaanderen, waarop jonge Vlaamse uitgevers en Nederlandse importeurs hun jongste Nederlandstalige publicaties konden voorstellen. Enkel tijdens de Tweede Wereldoorlog zou deze Boekenbeurs niet doorgaan.

Bibliographic notes

Streuvels, Stijn, Prutske (1922). [bio]
[Eerste druk], Amsterdam, L.J. Veen, [1922], 231 + [I] p., 21,5 x 15,8 cm.
Extra info:
Colofon: 'Van deze uitgave werden vijf en twintig exemplaren gedrukt op Hollandsch papier en genummerd van 1 tot 25.'
Inhoud:
 • 1. In den dop
 • 2. Op den drempel der wereld-halle
 • 3. Het poppengezin
 • 4. Het dagelijksch bedrijf
 • 5. Het winterhalfjaar
 • 6. De twee geitjes
 • 7. Het zomerhalfjaar
 • 8. Het ontwikkelen der persoonlijkheid
 • 9. Afscheid
Streuvels, Stijn, Prutske (1922).
Voorpublicatie
 • In den dop, in: De Gids, 1920, december, jg. 84, nr. 12, p. 335-349.
 • Op den drempel der wereld-halle, in: De Stem, 1922, april, jg. 2, p. 362-374.
 • Het poppengezin, in: De Stem, 1922, mei, jg. 2, p. 385-416.
 • Het dagelijksch bedrijf, in: De Beiaard, 1922, dl. II, september, jg. 7, p. 161-176.
 • Het winterhalfjaar, in: Vlaamsche Arbeid, 1922, Nieuwe Reeks, oktober, jg. 17, p. 364-384.
 • De twee geitjes, in: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 32 (1922), deel 64, p. 173-188 (september) onder de titel: 'Prutske en de geitjes'.
 • Het zomerhalfjaar, in: De Stem, 1922, november, jg. 2, p. 980-1012.
 • Het ontwikkelen der persoonlijkheid, in: De Stem, 1922, oktober, jg. 2, p. 885-914.
Druk
 • [Eerste druk], Amsterdam, L.J. Veen, [1922], 231 + [I] p., 21,5 x 15,8 cm.
 • [Tweede druk], titeluitgave van eerste druk, Amsterdam, L.J. Veen; Kortrijk, Zonnewende, [1929], 231 + [I] p., 21,5 x 15,8 cm.
 • [Derde druk] = Tweede druk, Amsterdam, L.J. Veen, [1930], 269 + [III] p., 28,5 x 23,7 cm.
 • [Vierde druk], [1941], in: Stijn Streuvels' Werken. Deel II, Kortrijk, Zonnewende, p. 349-649.
 • [Vijfde druk], Tielt-Antwerpen, J. Lannoo, Standaard-Boekhandel, 1945, 227 + [I] p., 17,3 x 13 cm.
 • [Zesde druk], [1948], In: Stijn Streuvels' Verzamelde Werken. Deel II., Kortrijk, Zonnewende, p. 263-487.
 • [Zevende druk], [1953], In: Streuvels' Volledige werken. Deel VII., Kortrijk, 't Leieschip, p. 179-428.
 • Achtste druk, [1957], [Brugge], Desclée De Brouwer, 262 + [II] p., 18,5 x 12,7 cm.
 • Negende druk, titeluitgave van de achtste druk, [Brugge], Desclée De Brouwer, [1961], 262 + [II] p., 18,5 x 12,7 cm.
 • Tiende druk, titeluitgave van de achtste druk, [Brugge], Desclée De Brouwer, [1962], 262 + [II] p., 18,5 x 12,7 cm.
 • Elfde druk, titeluitgave van de achtste druk, [Brugge], Desclée De Brouwer, [1966], 262 + [II] p., 18,5 x 12,7 cm.
 • Twaalfde druk, titeluitgave van de achtste druk, [Brugge], Desclée De Brouwer, [1967], 262 + [II] p., 18,5 x 12,7 cm.
 • Dertiende druk, titeluitgave van de achtste druk, [Nijmegen - Brugge], Orion, Desclée De Brouwer, [1971], 262 + [II] p., 18,5 cm x 12,7 cm.
 • [Veertiende druk], in: Volledig werk. Deel III. Brugge-Utrecht: Uitgeverij Orion, N.V. Desclée De Brouwer, [1972], p. 127-335.
 • [Zestiende druk] = eerste druk bij Manteau, Antwerpen, Manteau, [1986], 234 + [VI] p., 20,5 x 12,5 cm.
Streuvels, Stijn, Prutske (1922). [bio]
[Vierde druk], [1941], in: Stijn Streuvels' Werken. Deel II, Kortrijk, Zonnewende, p. 349-649.
Inhoud:
 • 1. In den dop
 • 2. Op den drempel der wereld-halle
 • 3. Het poppengezin
 • 4. Het dagelijksch bedrijf
 • 5. Het winterhalfjaar
 • 6. De twee geitjes
 • 7. Het zomerhalfjaar
 • 8. Het ontwikkelen der persoonlijkheid
 • 9. Afscheid
Streuvels, Stijn, Prutske (1922).
Voorpublicatie
 • In den dop, in: De Gids, 1920, december, jg. 84, nr. 12, p. 335-349.
 • Op den drempel der wereld-halle, in: De Stem, 1922, april, jg. 2, p. 362-374.
 • Het poppengezin, in: De Stem, 1922, mei, jg. 2, p. 385-416.
 • Het dagelijksch bedrijf, in: De Beiaard, 1922, dl. II, september, jg. 7, p. 161-176.
 • Het winterhalfjaar, in: Vlaamsche Arbeid, 1922, Nieuwe Reeks, oktober, jg. 17, p. 364-384.
 • De twee geitjes, in: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 32 (1922), deel 64, p. 173-188 (september) onder de titel: 'Prutske en de geitjes'.
 • Het zomerhalfjaar, in: De Stem, 1922, november, jg. 2, p. 980-1012.
 • Het ontwikkelen der persoonlijkheid, in: De Stem, 1922, oktober, jg. 2, p. 885-914.
Druk
 • [Eerste druk], Amsterdam, L.J. Veen, [1922], 231 + [I] p., 21,5 x 15,8 cm.
 • [Tweede druk], titeluitgave van eerste druk, Amsterdam, L.J. Veen; Kortrijk, Zonnewende, [1929], 231 + [I] p., 21,5 x 15,8 cm.
 • [Derde druk] = Tweede druk, Amsterdam, L.J. Veen, [1930], 269 + [III] p., 28,5 x 23,7 cm.
 • [Vierde druk], [1941], in: Stijn Streuvels' Werken. Deel II, Kortrijk, Zonnewende, p. 349-649.
 • [Vijfde druk], Tielt-Antwerpen, J. Lannoo, Standaard-Boekhandel, 1945, 227 + [I] p., 17,3 x 13 cm.
 • [Zesde druk], [1948], In: Stijn Streuvels' Verzamelde Werken. Deel II., Kortrijk, Zonnewende, p. 263-487.
 • [Zevende druk], [1953], In: Streuvels' Volledige werken. Deel VII., Kortrijk, 't Leieschip, p. 179-428.
 • Achtste druk, [1957], [Brugge], Desclée De Brouwer, 262 + [II] p., 18,5 x 12,7 cm.
 • Negende druk, titeluitgave van de achtste druk, [Brugge], Desclée De Brouwer, [1961], 262 + [II] p., 18,5 x 12,7 cm.
 • Tiende druk, titeluitgave van de achtste druk, [Brugge], Desclée De Brouwer, [1962], 262 + [II] p., 18,5 x 12,7 cm.
 • Elfde druk, titeluitgave van de achtste druk, [Brugge], Desclée De Brouwer, [1966], 262 + [II] p., 18,5 x 12,7 cm.
 • Twaalfde druk, titeluitgave van de achtste druk, [Brugge], Desclée De Brouwer, [1967], 262 + [II] p., 18,5 x 12,7 cm.
 • Dertiende druk, titeluitgave van de achtste druk, [Nijmegen - Brugge], Orion, Desclée De Brouwer, [1971], 262 + [II] p., 18,5 cm x 12,7 cm.
 • [Veertiende druk], in: Volledig werk. Deel III. Brugge-Utrecht: Uitgeverij Orion, N.V. Desclée De Brouwer, [1972], p. 127-335.
 • [Zestiende druk] = eerste druk bij Manteau, Antwerpen, Manteau, [1986], 234 + [VI] p., 20,5 x 12,5 cm.
Streuvels, Stijn, Prutske (1922).
Bloemlezing
 • Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941).

Indextermen

Naam - instituut/vereniging

Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen

Naam - persoon

De Pauw, René
Lateur, Frank
Moens, Wies

Naam - uitgever

Veen, Maria Theresia

Titel - andere werken

Dertig dagen oorlog

Titel - werken van Streuvels

Prutske