<Resultaat 10 van 2182

>

p1
Geachte vriend!

Al u een zalig nieuwjaar wenschende, en vele navolgende is ’t u zalig; ik laet u weten dat ik gisteren uit Amsterdam drie schoone volks-almanakken ontvangen heb. Een van die almanakken is voor u; een ander voor zekeren heer Vande Ploene of Vander Ploene, die gezegd is student te zyn in ‘t groot Seminarië te Brugge en die my onbekend is; de derde is voor my. Het ware my zeer aengenaem van u een brieftje te hebben, waerin gy my zoudt believen te zeggen, eerst, of gy geene bezondere gelegenheid kent waerby ik uwen almanak naer u zou kunnen zenden; en verder, of er overjaer te Rousselaere een heer Vande Ploene of Vander Ploene geweest is en, in dat geval, of ik den almanak die voor dien heer bestemd is, naer Brugge moet zenden, of elders. – De vracht der drie almanakken is maer van één frank. –

Als ‘t u belieft, vele groetenissen aen M. Castel & M. Gezelle, en den nieuwjaerwensch aen al de Heeren. M. Gezelle heeft nog één of twee boeken van my; als het hem niet miskoomt, ik zou ze wel willen weêrhebben; hy zou ze konnen meêgeven met Achille Samper. Ik zou ook zeer geern hebben p2dat M. Gezelle trachte of hy dat boekje, dat hy over eenige jaren aen M. Minne (onderpastor te Gits) geleend heeft, niet kan weêrkrygen; om het met de zelve gelegenheid terug te zenden.

Wees verzekerd, Geachte vriend, van myne toegenegenheid en myne dienstveerdigheid ten uwen opzigte.
P.F. Baelden.

Register

Correspondenten

NaamHuys, Victor; Huus; Felix
Datums° Geluwe, 17/06/1829 - ✝ Zillebeke, 09/01/1905
GeslachtMannelijk
Beroeppastoor; onderpastoor; leraar
BioVictor Leo Huys werd op 17 juni 1829 te Geluwe geboren als zoon van Ivo Huys (1792-1875), smid, en Isabella-Clara Ghesquiere (1792-1867). Na zijn middelbare studies aan het college van Menen, studeerde hij samen met Gezelle aan het grootseminarie te Brugge. Ze raakten bevriend en werden op dezelfde dag, 10 juni 1854, tot priester gewijd in de Sint-Salvatorkathedraal. Ook waren ze een tijdlang collega’s aan het Kleinseminarie van Roeselare, waar Victor in september 1853 als leraar gestart was. Dit zou hij nog doen tot 1862. In deze periode ontpopte hij zich ook tot begenadigd schrijver: vanaf 25 april 1857 schreef hij in de Standaerd van Vlaenderen een reeks Bakeland-legenden, die in 1860 ook als boek werden gepubliceerd onder de titel ‘Baekeland, of de Rooversbende van ’t Vrybusch. West-Vlaemsche Legenden’. In 1861 volgde de publicatie van ‘De legenden van Sinte Franciscus van Assizië’, waaraan Gezelle had bijgedragen. In 1862 werd Victor Huys benoemd tot onderpastoor te Wervik, waar hij bleef tot aan zijn overplaatsing naar Zillebeke in 1874. Daar werd hij pastoor en kreeg hij vanaf 1878 hulp van Jozef Gezelle als onderpastoor. Met de steun van baron de Vinck richtte hij in Zillebeke een katholieke school op. Ook publiceerde hij nog ‘Spiegel der Jonkheid’ en een werkje over de heilige Catharina, patroonheilige van zijn parochie. Na er dertig jaar pastoor geweest te zijn, overleed hij op 9 januari 1905.
Links[odis], [dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent; lid van de Gilde van Sinte-Luitgaarde; medeseminarist; collega
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III; https://schrijversgewijs.be/schrijvers/huys-victor-l/; https://nl.geneanet.org/;
NaamBaelden, Pieter Franciscus; Petrus Franciscus
Datums° Houtem, 01/071830 - ✝ Nieuwkerke, 26/09/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; pastoor
BioPieter Baelden was de zoon van Jacobus Baelden, landsman, en Amelia Berge. Hij was medeseminarist van Gezelle. Na zijn priesterwijding op 03/02/1855 was hij leraar aan het college te Veurne (1855) en Kortrijk (1857). In 1857 verscheen van hem een 'Essai sur le beau' opgedragen aan bisschop Malou. Op 29/03/1872 werd hij onderpastoor te Harelbeke en van 26/10/1881 tot zijn dood pastoor te Westnieuwkerke.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondentt; medeseminarist

Briefschrijver

NaamBaelden, Pieter Franciscus; Petrus Franciscus
Datums° Houtem, 01/071830 - ✝ Nieuwkerke, 26/09/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; pastoor
BioPieter Baelden was de zoon van Jacobus Baelden, landsman, en Amelia Berge. Hij was medeseminarist van Gezelle. Na zijn priesterwijding op 03/02/1855 was hij leraar aan het college te Veurne (1855) en Kortrijk (1857). In 1857 verscheen van hem een 'Essai sur le beau' opgedragen aan bisschop Malou. Op 29/03/1872 werd hij onderpastoor te Harelbeke en van 26/10/1881 tot zijn dood pastoor te Westnieuwkerke.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondentt; medeseminarist

Briefontvanger

NaamHuys, Victor; Huus; Felix
Datums° Geluwe, 17/06/1829 - ✝ Zillebeke, 09/01/1905
GeslachtMannelijk
Beroeppastoor; onderpastoor; leraar
BioVictor Leo Huys werd op 17 juni 1829 te Geluwe geboren als zoon van Ivo Huys (1792-1875), smid, en Isabella-Clara Ghesquiere (1792-1867). Na zijn middelbare studies aan het college van Menen, studeerde hij samen met Gezelle aan het grootseminarie te Brugge. Ze raakten bevriend en werden op dezelfde dag, 10 juni 1854, tot priester gewijd in de Sint-Salvatorkathedraal. Ook waren ze een tijdlang collega’s aan het Kleinseminarie van Roeselare, waar Victor in september 1853 als leraar gestart was. Dit zou hij nog doen tot 1862. In deze periode ontpopte hij zich ook tot begenadigd schrijver: vanaf 25 april 1857 schreef hij in de Standaerd van Vlaenderen een reeks Bakeland-legenden, die in 1860 ook als boek werden gepubliceerd onder de titel ‘Baekeland, of de Rooversbende van ’t Vrybusch. West-Vlaemsche Legenden’. In 1861 volgde de publicatie van ‘De legenden van Sinte Franciscus van Assizië’, waaraan Gezelle had bijgedragen. In 1862 werd Victor Huys benoemd tot onderpastoor te Wervik, waar hij bleef tot aan zijn overplaatsing naar Zillebeke in 1874. Daar werd hij pastoor en kreeg hij vanaf 1878 hulp van Jozef Gezelle als onderpastoor. Met de steun van baron de Vinck richtte hij in Zillebeke een katholieke school op. Ook publiceerde hij nog ‘Spiegel der Jonkheid’ en een werkje over de heilige Catharina, patroonheilige van zijn parochie. Na er dertig jaar pastoor geweest te zijn, overleed hij op 9 januari 1905.
Links[odis], [dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent; lid van de Gilde van Sinte-Luitgaarde; medeseminarist; collega
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III; https://schrijversgewijs.be/schrijvers/huys-victor-l/; https://nl.geneanet.org/;

Plaats van verzending

NaamVeurne
GemeenteVeurne

Naam - persoon

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamCastel, Henry Edmond; Hendrik
Datums° Langemark, 17/02/1814 - ✝ Pittem, 12/08/1886
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; pastoor
BioHendrik Castel werd in 1840 leraar te Kortrijk. Zijn priesterwijding kreeg hij op 21/12/1844. Hij werd leraar aan het kleinseminarie te Roeselare in 1844. Ten slotte was hij werkzaam als pastoor te Voormezele (17/11/1857) en te Pittem (26/05/1865).
Links[odis]
Relatie tot Gezellecollega kleinseminarie Roeselare
NaamSamper, Achiel
Datums° Lo, 30/07/1837 - ✝ Ruiselede, 20/07/1910
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; pastoor
BioAchiel Samper was leerling aan het kleinseminarie toen Gezelle daar leraar was. Na zijn priesterwijding te Brugge (1861) werd hij leraar aan het college te Ieper. In 1877 werd hij onderpastoor te Tielt, vervolgens pastoor te Adinkerke (1882), Westrozebeke (1894) en Ruiselede (1900) tot zijn dood.
Links[odis]
NaamMinne, Ferdinandus
Datums° Menen, 17/11/1825 - ✝ Roeselare, 20/10/1884
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; kloosterling; onderpastoor
BioFerdinandus Minne leerde Gezelle kennen als seminarist in het grootseminarie Brugge. Na zijn priesterwijding in 1851 werd hij eerst leraar aan het O.L.V.-college te Oostende, om in 25/04/1854 onderpastoor te Gits te worden. Begin 1856 trad hij in bij de redemptoristen te Sint-Truiden.
Links[odis]
Relatie tot Gezellemedeseminarist
NaamBaelden, Pieter Franciscus; Petrus Franciscus
Datums° Houtem, 01/071830 - ✝ Nieuwkerke, 26/09/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; pastoor
BioPieter Baelden was de zoon van Jacobus Baelden, landsman, en Amelia Berge. Hij was medeseminarist van Gezelle. Na zijn priesterwijding op 03/02/1855 was hij leraar aan het college te Veurne (1855) en Kortrijk (1857). In 1857 verscheen van hem een 'Essai sur le beau' opgedragen aan bisschop Malou. Op 29/03/1872 werd hij onderpastoor te Harelbeke en van 26/10/1881 tot zijn dood pastoor te Westnieuwkerke.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondentt; medeseminarist
NaamVande Ploene; Vander Ploene
GeslachtMannelijk
Biomedeseminarist van P.F. Baelden, abonnee van Alberdingk Thyms Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken

Naam - plaats

NaamBrugge
GemeenteBrugge
NaamGits
GemeenteHooglede
NaamRoeselare
GemeenteRoeselare
NaamVeurne
GemeenteVeurne
NaamAmsterdam

Titel - ander werk

TitelVolks-almanak voor Nederlandsche katholieken, ...
AuteurAlberdingk-Thym, Jos. Alb.
Datum1851-1890
PlaatsAmsterdam
UitgeverVan Langenhuysen

Titel07/01/1856, Veurne, Pieter Franciscus Baelden aan [Victor Huys ?]
EditeurKoen Calis; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2024
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderBaelden, Pieter Franciscus
Ontvanger[Huys, Victor?]?
Verzendingsdatum07/01/1856
VerzendingsplaatsVeurne (Veurne)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van toegevoegde notitie en onzeker.
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 211x136
wit
papiersoort: 2 zijden beschreven, inkt
Staat volledig
Vormelijke bijzonderheden papiermerk: Bath
Toevoegingen op zijde 1 linksboven: aan Huys ? (potlood)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3781
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|10021
Inhoud
IncipitAl u een zalig nieuwjaar wenschende, en vele navol-
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.