p7
Briefkaert.
Oan de Hear Johan Winkler
Haarlem
Ofstjûrd troch Meinsma[1]