<Resultaat 16 van 2182

>

p1
Mon Cher Ami[1]

Merci de votre envoi[2] qui malheureusement ne peut entrer dans le V land de ce jour. Ce sera pour lundi. C’est très bien fait. Cependant il faudra supprimer les couplets 6 & 7 ainsi que le 20e[3] Les deux premiers sont relatifs aux Kalverpooten et au Patershoofd[4] met hoorens aen de VDHaghen, puis le dernier concerne De luizen[5] de le Broedermin[6] van hetgeen hem op de huid krioelt. Cela nuirait au Vlaemsche Land qui a accès dans un grand nombre de bonnes maisons. Si d’ici à demain soir, M. Gezelle pouvait remplacer le dernier couplet, ce serait excellent. Je ne sais s’il a tenu copie de la chanson. Mais l’avant-dernier finit ainsi:

Hy bast, de rekel bast alom[7]
Om zyne pligt te kwyten
Doch niemand geeft of zwicht er om
De rekel kan niet byten.

Cela est charmant. Voici maintenant le couplet a retoucher ou à changer tout à fait:

Of byt hy ‘t is wanneer hy voelt
Dat hy wordt zelf gebeten
Van ’t geen hem op de huidt krioelt
En dat hem op zal eten.[8]
Pardon des observations; mais nous sommes en bonne
p2veine, & il faut tâcher de la conserver. On travaille à mort contre la Gazette van Gent, & parmi les travailleurs, il y a des gens très susceptibles qu’il faut menager. Vous comprenez.
Je vous recommande l’idée de l’article du Vlaemsche Land de ce jour: le tribunal correctionnel a condamné 1° les auteurs de la saloperie carnavalesque[9] 2° ceux qui ont troublé le service divin à St-Sauveur à Gant, lors du carnaval; 3° l’individu qui a frappé le prêtre Bataille. Tous ces faits ont eu lieu en carnaval. On a donc attaqué les moeurs, l’église et le prêtre, à la suite des attaques incessantes dont ils sont l’objet, et que vous stigmatisez si bien dans votre réponse à l’Observateur[10] Voyez le Bien public qui porte la date de ce jour (Chronique judiciaire) et le Vlaemsche Land de demain, & je suis sûr que vous ferez le plus bel article qui ait jamais paru dans la presse. Je l'attends à Bruges pour mardi, ou si faire se pouvait pour lundi midi à Gand. Il paraitrait dans ce dernier cas mardi même. Vous voyez que je me gêne avec vous.
Il n’y a pas de mais qui tienne: pendant les vacances, vous serez pendant deux
p3jours à nous. C’est irrévocablement décidé.
Pendant que je vous écris les lignes, on m’annonce la décision du tribunal correctionnel[11] de Gand, dans l’affaire du rébellion à la police lors du carnaval. Pyn père est acquitté, mais son digne fils est condamné à un mois de prison. La bande qui se trouvait au tribunal, était consternée.
La poste va partir.

Tout à vous.
A. Neut.

Noten

[1] Deze brief is een bijlage bij handgeschreven brief van B. Van Hove aan Guido Gezelle van 30?.03.1857
[2] Betreft “Daer rydt al door de stad van Gent.” Aangepaste versie zou uiteindelijk op woensdag 01/04/1857 verschijnen in Het Vlaemsche Land. Dit lied is een tegenantwoord op de reacties op “'t Comet al van der hagen”, verschenen op 23/03/1857 in Het Vlaemsche Land, waarin Gezelle de Gentse drukker-uitgever Eugeen Vanderhaeghen op de korrel nam, die zijn familiewapen met kenspreuk “'T Comet al van der Haeghen” gezet had op het op het titelblad van de Gentse Studenten-almanak uitgegeven door het Taalminnend studenten-genootschap onder kenspreuk : 't Zal wel gaan. Zie A. Vandeputte ‘Guido Gezelle op het oorlogspad’ DWB (1933), p.407-421.
[3] Strofe 6 en 7 werden aangepast in de gepubliceerde versie, maar de voorstelling van Eugeen Vanderhaeghen als sater bleef behouden.

DAER RYDT AL DOOR DE STAD VAN GENT.

Nieuw aerdig liedeken, op de wijze van « Duivels me' koolbranders. »

1.

Daer rydt al door de stad van Gent

'ne groote groote wagen,

Waer op men al de ware vent

Die comet van der hagen. (bis)

2.

De wagen is met breê beslag

Beslegen op de wielen

en rotst en botst by nacht en dag,

de peerden op de hielen.

3.

De peerden zyn gekruist van ras

Gekruist al op de schouders.

Geraedt eens hoe de name was

van hun gezegende ouders ? ?

4.

Van achter wit en rood van voor,

aenzyds met slyk bespetterd :

zoo rydt en rotst de wagen door

de straten dat het klettert.

5.

Van boven zit een aerdig man,

een voerman, op den wagen ;

die roept al dat hy roepen kan:

Het comet van der hagen !

6.

Hy heeft een hoofd met hoorens aen

gelyk de saters dragen

en stoppels op zyn kinne staen

lyk doorens van der hagen!

7.

Ook blaest hy warm en blaest hy koud,

en draeit naar alle kanten,

zoo lang hy, waer hy veel van houdt,

maer geld ziet en kalanten.

8.

Hy draegt, gelyk ne sint Niklaei,

twee groote groote panders:

al vooren heel vol sukelaei

al achter vol... wat anders!

9.

Hy roept en smyt naer 't volk dat loopt

en grypt al alle kanten:

alhier ! Alhier maer ! koopt wat, koopt !

Van daege half geld, kalanten !

10.

Koopt alderbeste winkelwaer,

geschikt voor alle magen,

en of 't een Tortorelle waer’

't Comt alles van der hagen !

11.

Al wat er aen het verken is

is goed, ja, maer wie weet er,

dat van der hagen niets, gewis,

en komt of 't is nog beter ?

12.

In Noorder en in Zuider tael,

in alle winkels t' hoope

en is er niet da 'k altemael

voor geld niet en verkoope.

13.

Zoo roept de sater immer voort

zoo lang de lieden koopen ;

zoo lang hy niet en wordt gestoord

en dat ze al met hem loopen.

14.

Maer klaegt er ievers een student

van 't kraemke van der hagen,

uit vrees dat hy de vente schendt

men zal den hond op jagen !

15.

Den hond, want ja, daer loopt een hond

den koopman af en tegen,

de peesden in den wagen rond,

al doen..... wat honden plegen !

16.

Hy loopt alhier, hy loopt aldaer,

de straetjes op en neder.

Hy zoekt... wie weet al wat en waer ;

komt weg en keert nog weder.

17.

Maer als er een te by durft staen,

of 't minste woordje wagen,

op één van die te winkel grien

en koopen van der hagen,

18.

dan grinst die vuile roode hond

en toogt zijn botte tanden,

en zoekt met spog uit zynen mond

den dader te beschanden.

19.

Hy bast, de rekel bast alom,

om zyne pligt te kwyten.

Doch niemand geeft of zwicht er om :

de rekel zal niet byten.

20.

Tenzy wanneer hy, arme dwaes,

zyn kriegel bloed voelt jukken:

dan byt hy, maer hij byt, helaes !

zyn eigen lyf aan stukken.

G. Spoker, Stud.

F. Baur, Uit Gezelle’s leven en werk, 1930, p.

Het andere stuk, van even groote uitbreiding, gaat als

volgt :

« Aen den opsteller van het Vlaemsche Land.

Op de oevers der Heulebeke.

Mynheer,

In eenen pennestryd dien gy onlangs aengevangen hebt,

bemerkte ik zonderlinge en wel verschillige dingen : het

leven van den H. Antonius de Padua botste tegen het vuil

Noord en Zuid ; de schynheilige Gazette van Gent stond

tegenover het goddeloos Journal de Gand ; de walgelyke

Studenten-Almanak beweerde een paer te maken met de

Maegd van Orléans ; dit alles was achter en vooren bezegeld

met een haeg dragende tot opschrift : 'T comet al Van

der Haghen. Ik heb in 't volgende liedeken op myne wyze

willen beschryven dien winkel waeruit alles komt : staet

het u aen en vreest gy geen derde deurwaerders-exploit,

plaets het in uw blad, en geloof my enz.

G. Spoker, Student.

T' COMET AL VAN DER HAGEN.

F. Baur, Uit Gezelle’s leven en werk. Leuven: Davidsfonds, 1930, p.128-132

[4] A. Neut leest hier foutief pater i.p.v. sater zie ook de brief van B. Van Hove aan Guido Gezelle
[5] zie strofe 20: de luizen in de pels van de hond
[6] De Gentse liberale krant De Broedermin, bevriend met Vanderhaeghen, had zich in dit conflict gemengd.
[7] strofe 19
[8] In de uiteindelijk versie werd het beeld van de luizen weggelaten in de laatste strofe:

Tenzy wanneer hy, arme dwaas,

zyn kriegel bloed voelt jukken:

dan byt hy, maar hy byt, helaas!

Zijn eigen lyf aan stukken.

[9] Vermoedelijk verwijzing naar wat beschreven wordt in het Vlaemsche Land: (1 Maert 1857): ‘Maendag avond heeft eene bende betaelde gemaskeerden de koffijhuizen en herbergen der stad doorloopen, om eenige tafereelen, in een slach van tooverlanteern gesloten, te laten zien; ...men verbeeldde ook priesters, bisschoppen, paters en nonnen, half naakt, en zich aan afgrijzelijke daden overleverende’.

Zie: A. Vandeputte. Guido Gezelle op het oorlogspad. In: DWB: (1936) p.412

[10] Liberale krant
[11] Zie: Bien Public 28/03/1857 en 28/03/1857

Register

Correspondenten

NaamVanhove, Bruno
Datums° Izegem, 05/11/1819 - ✝ Tielt, 19/08/1891
GeslachtMannelijk
Beroep(aarts)priester; leraar; inspecteur onderwijs; schooldirecteur; ere-kanunnik en titulair kanunnik; vicaris-generaal
BioBruno Vanhove was leerling aan het kleinseminarie te Roeselare. Via het grootseminarie van Brugge werd hij op 21/12/1844 tot priester gewijd. Hij was leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge (1844-1846) en leraar retorica aan het kleinseminarie te Roeselare (1849-1859). In 1850 was hij ook inspecteur van het lager onderwijs in Roeselare en vanaf 1855 in Tielt. In 1859 werd Vanhove superior van het kleinseminarie te Roeselare tot juli 1869. Als superior was Vanhove het niet altijd eens met de pedagogische aanpak, het proselitisme en de Vlaamsgezindheid van zijn leraar Gezelle. Van Hove werd ere-kanunnik (1864), bisschoppelijk inspecteur voor het lager en middelbaar onderwijs (1869) en vicaris-generaal van het bisdom Brugge (1875-1890). Hij was ook aartspriester van het kapittel en de stad Brugge, huisprelaat van de paus en ridder in de Leopoldsorde.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent; superior van Gezelle in het kleinseminarie van Roeselare
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III
NaamNeut, Amand; Neut, Edouard Amand (sr.); Neuze Neut; Piero Neut
Datums° Moorsele, 08/07/1812 - ✝ Gent, 04/07/1884
GeslachtMannelijk
Beroepkatholiek journalist; redacteur; krantenuitgever; politicus; auteur
BioAmand Neut was een krantenuitgever die startte als journalist in 1829 bij de Gentse krant Catholique des Pays-Bas (vanaf 1831 Journal des Flandres). In 1835 werkte hij voor de Constitutionnel des Flandres. Hij kocht de krant op en hervormde die onder de naam 'L'organe des Flandres' in 1839. Hij werd eveneens eigenaar en hoofdredacteur van Den Vlaming. In 1856 fusioneerde hij de krant met Het Vaderland onder de titel 'Het Vlaamsche Land'. Verder was Neut eigenaar en hoofdredacteur van De Standaard van Vlaenderen. Als krantenman was hij ook betrokken bij Les Nouvelles du Jour, Gazette van Vlaenderen en Braband en Le Conservateur. Verder werd Amand Neut in 1852 eigenaar, hoofdredacteur en uitgever van de Brugse krant La Patrie. Hij stond in nauw contact met de Brugse bisschop Malou. Amand Neut werd ook wel 'Neuze Neut' of 'Piero neut' genoemd. Hij had een zeer grote neus en werd daarmee belachelijk gemaakt in de Gentse liberale pers. Als secretaris werkte hij intens mee aan de organisatie van de anti-liberale katholieke congressen. Vanaf 1869 was hij secretaris van de Fédération des Cercles catholiques met Charles Woeste als voorzitter. Hij schreef boeken tegen de vrijmetselaars. In 1880 werd hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen. Hij was liberaal-katholiek van signatuur. Op persoonlijk vlak huwde hij in 1835 in Gent met Amélie Van Hifte (Gent, 1813-1854). Er waren acht kinderen: Emilie Louise Colette (1837-1918), Gustave (1838-1886), Emma (1840-1929), Edmond Charles (1841-1895), Edouard Amand Justin Marie (1843-1922), Alfred (1845-1921), Jules Gustave Emile Marie (1852-1893) en Théodule (1858-1913).
Links[odis], [wikipedia]
Bronnen https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?view=eac&localDescription_term_source=P2751&sort=date&direction=asc&inLanguageCode=FRE&start=58

Briefschrijver

NaamNeut, Amand; Neut, Edouard Amand (sr.); Neuze Neut; Piero Neut
Datums° Moorsele, 08/07/1812 - ✝ Gent, 04/07/1884
GeslachtMannelijk
Beroepkatholiek journalist; redacteur; krantenuitgever; politicus; auteur
BioAmand Neut was een krantenuitgever die startte als journalist in 1829 bij de Gentse krant Catholique des Pays-Bas (vanaf 1831 Journal des Flandres). In 1835 werkte hij voor de Constitutionnel des Flandres. Hij kocht de krant op en hervormde die onder de naam 'L'organe des Flandres' in 1839. Hij werd eveneens eigenaar en hoofdredacteur van Den Vlaming. In 1856 fusioneerde hij de krant met Het Vaderland onder de titel 'Het Vlaamsche Land'. Verder was Neut eigenaar en hoofdredacteur van De Standaard van Vlaenderen. Als krantenman was hij ook betrokken bij Les Nouvelles du Jour, Gazette van Vlaenderen en Braband en Le Conservateur. Verder werd Amand Neut in 1852 eigenaar, hoofdredacteur en uitgever van de Brugse krant La Patrie. Hij stond in nauw contact met de Brugse bisschop Malou. Amand Neut werd ook wel 'Neuze Neut' of 'Piero neut' genoemd. Hij had een zeer grote neus en werd daarmee belachelijk gemaakt in de Gentse liberale pers. Als secretaris werkte hij intens mee aan de organisatie van de anti-liberale katholieke congressen. Vanaf 1869 was hij secretaris van de Fédération des Cercles catholiques met Charles Woeste als voorzitter. Hij schreef boeken tegen de vrijmetselaars. In 1880 werd hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen. Hij was liberaal-katholiek van signatuur. Op persoonlijk vlak huwde hij in 1835 in Gent met Amélie Van Hifte (Gent, 1813-1854). Er waren acht kinderen: Emilie Louise Colette (1837-1918), Gustave (1838-1886), Emma (1840-1929), Edmond Charles (1841-1895), Edouard Amand Justin Marie (1843-1922), Alfred (1845-1921), Jules Gustave Emile Marie (1852-1893) en Théodule (1858-1913).
Links[odis], [wikipedia]
Bronnen https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?view=eac&localDescription_term_source=P2751&sort=date&direction=asc&inLanguageCode=FRE&start=58

Briefontvanger

NaamVanhove, Bruno
Datums° Izegem, 05/11/1819 - ✝ Tielt, 19/08/1891
GeslachtMannelijk
Beroep(aarts)priester; leraar; inspecteur onderwijs; schooldirecteur; ere-kanunnik en titulair kanunnik; vicaris-generaal
BioBruno Vanhove was leerling aan het kleinseminarie te Roeselare. Via het grootseminarie van Brugge werd hij op 21/12/1844 tot priester gewijd. Hij was leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge (1844-1846) en leraar retorica aan het kleinseminarie te Roeselare (1849-1859). In 1850 was hij ook inspecteur van het lager onderwijs in Roeselare en vanaf 1855 in Tielt. In 1859 werd Vanhove superior van het kleinseminarie te Roeselare tot juli 1869. Als superior was Vanhove het niet altijd eens met de pedagogische aanpak, het proselitisme en de Vlaamsgezindheid van zijn leraar Gezelle. Van Hove werd ere-kanunnik (1864), bisschoppelijk inspecteur voor het lager en middelbaar onderwijs (1869) en vicaris-generaal van het bisdom Brugge (1875-1890). Hij was ook aartspriester van het kapittel en de stad Brugge, huisprelaat van de paus en ridder in de Leopoldsorde.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent; superior van Gezelle in het kleinseminarie van Roeselare
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III

Plaats van verzending

NaamGent
GemeenteGent

Naam - persoon

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamNeut, Amand; Neut, Edouard Amand (sr.); Neuze Neut; Piero Neut
Datums° Moorsele, 08/07/1812 - ✝ Gent, 04/07/1884
GeslachtMannelijk
Beroepkatholiek journalist; redacteur; krantenuitgever; politicus; auteur
BioAmand Neut was een krantenuitgever die startte als journalist in 1829 bij de Gentse krant Catholique des Pays-Bas (vanaf 1831 Journal des Flandres). In 1835 werkte hij voor de Constitutionnel des Flandres. Hij kocht de krant op en hervormde die onder de naam 'L'organe des Flandres' in 1839. Hij werd eveneens eigenaar en hoofdredacteur van Den Vlaming. In 1856 fusioneerde hij de krant met Het Vaderland onder de titel 'Het Vlaamsche Land'. Verder was Neut eigenaar en hoofdredacteur van De Standaard van Vlaenderen. Als krantenman was hij ook betrokken bij Les Nouvelles du Jour, Gazette van Vlaenderen en Braband en Le Conservateur. Verder werd Amand Neut in 1852 eigenaar, hoofdredacteur en uitgever van de Brugse krant La Patrie. Hij stond in nauw contact met de Brugse bisschop Malou. Amand Neut werd ook wel 'Neuze Neut' of 'Piero neut' genoemd. Hij had een zeer grote neus en werd daarmee belachelijk gemaakt in de Gentse liberale pers. Als secretaris werkte hij intens mee aan de organisatie van de anti-liberale katholieke congressen. Vanaf 1869 was hij secretaris van de Fédération des Cercles catholiques met Charles Woeste als voorzitter. Hij schreef boeken tegen de vrijmetselaars. In 1880 werd hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen. Hij was liberaal-katholiek van signatuur. Op persoonlijk vlak huwde hij in 1835 in Gent met Amélie Van Hifte (Gent, 1813-1854). Er waren acht kinderen: Emilie Louise Colette (1837-1918), Gustave (1838-1886), Emma (1840-1929), Edmond Charles (1841-1895), Edouard Amand Justin Marie (1843-1922), Alfred (1845-1921), Jules Gustave Emile Marie (1852-1893) en Théodule (1858-1913).
Links[odis], [wikipedia]
Bronnen https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?view=eac&localDescription_term_source=P2751&sort=date&direction=asc&inLanguageCode=FRE&start=58
NaamVanderhaeghen, Eugeen
Datums° Gent, 02/04/1829 - ✝ Gent, 24/09/1880
GeslachtMannelijk
Beroepuitgever; drukker
BioEugeen Vanderhaeghen is de zoon van drukker Désiré-Jan Vanderhaeghen en Sophia Hulin. Hij is de broer van Ferdinand en Carlous Vanderhaeghen. Vanaf 1850 nam hij het Gentse drukkersbedrijf van zijn vader over. Hij werd zo de uitgever van de Gazette van Gent. Hij komt voor in het politieke gedicht Daar rijdt al door de stad van Gent dat Gezelle als Spoker publiceerde in Het Vlaemsche land.
Relatie tot Gezellepolitieke gedichten
Bronnen https://search.arch.be/nl/ ; https://www.genealogieonline.nl/van-lerberghe-genealogy/I15076.php
NaamPyn, Emmanuel
GeslachtMannelijk
Beroephandelaar
BioHandelaar in Gent
NaamPyn, Désiré
GeslachtMannelijk
Beroepfabrikant
BioFabrikant in Heusden
Bronnen https://uurl.kbr.be/1313076
NaamBataille, Gustaaf
Datums° Ronse, 17/11/1806 - ✝ Gent, 16/08/1888
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; directeur; leraar; onderpastoor
BioOp 01/10/1830 werd Gustaaf Bataille leraar te Roeselare. Hij ontving zijn priesterwijding op 24/05/1834. Hij werd onderpastoor te Eke (22/06/1835) en te Gent (03/01/1842). Vervolgens was hij in Gent: directeur van de augustijnen (08/12/1844) en adjunct-directeur van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen (01/10/1847-31/12/1877).
Links[odis]

Naam - plaats

NaamBrugge
GemeenteBrugge
NaamGent
GemeenteGent

Titel - gedicht van Guido Gezelle

TitelDaer rijdt al door de stad van Gent.
PublicatieNiet gepubliceerd in Verzamed dichtwerk: politiek gedicht

Titel - ander werk

TitelLe Bien Public (periodiek)
AuteurVerspeyen, Guillaume (redacteur)
Datum1853-[1940]
PlaatsGent
Uitgeverde Hemptinne, Joseph
Links[odis], [wikipedia]
TitelHet Vlaemsche land: staetkundig en finantieel dagblad (periodiek)
Datum1856-1873
PlaatsGent
TitelDe broedermin (periodiek)
Datum1848-1889
PlaatsGent
UitgeverFelix Boone
TitelGazette van Gent (periodiek)
Datum1814-1940
PlaatsGent
UitgeverVanderhaeghen

Titel[28/03/1857], Gent, Amand Neut aan [Bruno Van Hove]
EditeurEls Depuydt
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderNeut, Amand
Ontvanger[Van Hove, Bruno]
Verzendingsdatum[28/03/1857]
VerzendingsplaatsGent (Gent)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis de brief van B. Van Hove aan G.G.; datum gereconstrueerd op basis van artikel, J. Boets, Gezelle in 8 delen. in: Gezellekroniek. Jrg. (1982), p.32.
Gepubliceerd incitaten in: J. Boets, Gezelle in 8 delen. in: Gezellekroniek. Jrg. (1982), p.32
Fysieke bijzonderheden
Drager dubbel vel, 213x139
wit
papiersoort: 3 zijden beschreven, inkt
Staat volledig
Vormelijke bijzonderheden bijlage bij handgeschreven brief van B. Van Hove aan Guido Gezelle op zijde 4
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief7714
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|14015
Inhoud
IncipitMerci de votre envoi, qui malheureusement ne peut
Tekstsoortbrief
TalenFrans; Nederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.