<Resultaat 1468 van 2126

>

p1
Eerweerde Heer en Vriend,

Met het einde van Speltemaand[1] aanstaande, houdt het Genootschap der Oud Leerlingen en Leeraars van St Lodewijks Gesticht zijne driejaarlijksche vergaderinge.

Het zal deze omstandigheid te bate nemen om zijnen beminden Deken, den Z.E.H. Rommel, eene volverdiende hulde te brengen ter gelegenheid van zijne benoeminge als kanonik[2] en als duurzame gedenkenisse van die plechtigheid zal aan den Z.E.H. Principaal zijne geschilderde beeltenisse[3] aangeboden, en indien onze keuze het vermag, eene kunstvenster in de kapelle[4] gegeven worden.

Maar voor den

gelukte bakte.

Met eerbied en vertrouwen, komen wij U dus verzoeken die feeste van onzen achtbaren heer en vriend te willen opluisteren met een gedicht,[5] dat Gij zelve zoudt geweerdigen ’t zij in de vergaderinge, 't zij op het gastmaal, af te lezen

In de hope dat Gij onze vrage zult gelieven in te willigen,
groeten wij U met achting en dank
De Hoofdman
Dr Vanden Abeele
De Boekhouder
E. Neut
p2

Noten

[1] September.
[2] Hendrik Rommel werd op 14 maart 1892 benoemd tot erekanunnik van de Brugse kathedraal.
[3] Door de Brugse schilder Edward De Jans.
[4] De kapel dateert van 1883-1884. Ze werd ontworpen door architect J. Helleputte. In 1973 werd het schoolcomplex en de kapel gesloopt. In de vensterramen van de collegekapel stonden tal van heiligen in brandglas uitgebeeld als voorbeeld van deugd en godsvrucht. Meestal waren deze ramen een geschenk van vermogende families bij de eerste communie van één van hun familieleden. (Beeldbank Brugge)
[5] In zijn brief van 12/08/1892 verklaart G. Gezelle dat hij tot zijn spijt geen tijd heeft om een gedicht te vervaardigen.
slinterenmet 3 drade vlechtenReppelōgian = oogen Evang. Raedsman 14 Het boek zit nog in de handbibliotheek van Guido Gezelle in het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge (GGB 0645). “Soo ic dat noch gister ooghde”smos de z. Zie. Sch. smods Schuermans, L.W., Algemeen Vlaamsch idioticon. P.633: “SMODS of SMOTS bet. overal: een vuil, slordig, smerig, ontuchtig vrouwmensch ”merketentser Een marketentster (ook: marketenzer, zoetelaar of zoetelaarster) was een vrouw die een leger volgde en gerechtigd was aan de soldaten waren te verkopen zoals drank, voedsel en kleine benodigdheden voor het dagelijks leven. (Wikipedia)Beeringenknuppelen1° met 4 draden koord vlechten2° knoopenReppel Het boek zit nog in de handbibliotheek van Guido Gezelle in het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge (GGB 0645). “Soo ic dat noch gister ooghde” Zie. Schuermans, L.W., Algemeen Vlaamsch idioticon. P.633: “SMODS of SMOTS bet. overal: een vuil, slordig, smerig, ontuchtig vrouwmensch ” Een marketentster (ook: marketenzer, zoetelaar of zoetelaarster) was een vrouw die een leger volgde en gerechtigd was aan de soldaten waren te verkopen zoals drank, voedsel en kleine benodigdheden voor het dagelijks leven. (Wikipedia)

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVan den Abeele, François
Datums° Brugge, 06/02/1824 - ✝ Brugge, 05/01/1900
GeslachtMannelijk
Beroeparts; politicus
BioFrançois Van den Abeele studeerde aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge en werd later voorzitter van de oud-leerlingenbond. Hij promoveerde tot doctor in de genees- , heel- en vroedkunde aan de universiteit van Leuven. Hij vestigde zich als huisarts in Brugge en werd o.m. arts van Mgr. Faict. Hij was verbonden aan het Sint-Janshospitaal en de psychiatrische instelling Sint Juliaan. Van den Abeele was ook politiek actief o.m. als leidsman van de katholieke fractie en later ook als provincieraadslid. In 1891 werd hij lid van de Bestendige Deputatie en later ook voorzitter van de provincieraad.
Links[wikipedia]
NaamNeut, Edouard Amand Justin Marie
Datums° Gent, 18/08/1843 - ✝ Brugge, 06/11/1922
GeslachtMannelijk
Beroepredacteur; editeur; directeur
BioEdouard Amand Justin Marie Neut liep school aan het kleinseminarie van Roeselare van 1856 tot 1858: (1856-1857: classe préparatoire, cours supérieur (een voorbereidende afdeling op de humaniora); 1857-1858: classe de sixième (5 vermeldingen in palmares)). Hij vervolgde zijn studies aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Hij trouwde op 14/01/1868 te Brugge met Marie Janssens (1845-1921), met wie hij zeven kinderen kreeg. Hij nam het persbedrijf van zijn vader Edouard Amand Neut (Sr.) over en volgde hem op als redacteur van de krant “La Patrie” van 1884 tot 1919. Hij was ook medeoprichter en comitélid van de Persbond vanaf 1886 (voluit de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België of l’Association générale des Journalistes Professionnels de Belgique). Hij was verder ook bestuurslid van de Oudleerlingenbond van het Sint-Lodewijkscollege te Brugge.
Links[wikipedia]
Relatie tot Gezellecorrespondent; oud-leerling kleinseminarie Roeselare; aanvrager gelegenheidsgedicht
Bronnen https://www.dbnl.org/tekst/_gez006197401_01/_gez006197401_01_0002.php ; beeldbank Kortrijk

Briefschrijver

NaamVan den Abeele, François
Datums° Brugge, 06/02/1824 - ✝ Brugge, 05/01/1900
GeslachtMannelijk
Beroeparts; politicus
BioFrançois Van den Abeele studeerde aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge en werd later voorzitter van de oud-leerlingenbond. Hij promoveerde tot doctor in de genees- , heel- en vroedkunde aan de universiteit van Leuven. Hij vestigde zich als huisarts in Brugge en werd o.m. arts van Mgr. Faict. Hij was verbonden aan het Sint-Janshospitaal en de psychiatrische instelling Sint Juliaan. Van den Abeele was ook politiek actief o.m. als leidsman van de katholieke fractie en later ook als provincieraadslid. In 1891 werd hij lid van de Bestendige Deputatie en later ook voorzitter van de provincieraad.
Links[wikipedia]
NaamNeut, Edouard Amand Justin Marie
Datums° Gent, 18/08/1843 - ✝ Brugge, 06/11/1922
GeslachtMannelijk
Beroepredacteur; editeur; directeur
BioEdouard Amand Justin Marie Neut liep school aan het kleinseminarie van Roeselare van 1856 tot 1858: (1856-1857: classe préparatoire, cours supérieur (een voorbereidende afdeling op de humaniora); 1857-1858: classe de sixième (5 vermeldingen in palmares)). Hij vervolgde zijn studies aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Hij trouwde op 14/01/1868 te Brugge met Marie Janssens (1845-1921), met wie hij zeven kinderen kreeg. Hij nam het persbedrijf van zijn vader Edouard Amand Neut (Sr.) over en volgde hem op als redacteur van de krant “La Patrie” van 1884 tot 1919. Hij was ook medeoprichter en comitélid van de Persbond vanaf 1886 (voluit de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België of l’Association générale des Journalistes Professionnels de Belgique). Hij was verder ook bestuurslid van de Oudleerlingenbond van het Sint-Lodewijkscollege te Brugge.
Links[wikipedia]
Relatie tot Gezellecorrespondent; oud-leerling kleinseminarie Roeselare; aanvrager gelegenheidsgedicht
Bronnen https://www.dbnl.org/tekst/_gez006197401_01/_gez006197401_01_0002.php ; beeldbank Kortrijk

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - persoon

NaamRommel, Hendrik
Datums° Rumbeke, 08/06/1847 - ✝ Brugge, 16/07/1915
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; schooldirecteur; inspecteur
BioHendrik Rommel, zoon van Ivo Rommel, uurwerkmaker en schepen,te Rumbeke en Carolina Bossaert, studeerde aan het kleinseminarie te Roeselare (studeerde af in 1867). Hij ontving zijn priesterwijding te Brugge op 23/12/1871. Hij studeerde verder aan de universiteit van Leuven. In oktober 1873 werd hij huisleraar bij de familie van Caloen en in september 1874 leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. In september 1883 werd hij principaal van het Sint-Lodewijkscollege tot 26/09/1896. Hij was betrokken bij de inrichting van de collegekapel. Hij liet ook een nieuwe studiezaal bouwen. Hij vroeg Gezelle geregeld om gelegenheidsgedichten voor festiviteiten in het Sint-Lodewijkscollege. Hij werkte mee aan Rond den Heerd en Biekorf. Op 14/03/1892 werd hij erekanunnik van de Brugse kathedraal. Hij was lid (1895-1915) en voorzitter van de Bibliotheekcommissie van de Stad Brugge. Op 26/09/1896 werd hij diocesaan inspecteur van de bisschoppelijke colleges en hij stichtte de “revue pratique de l’enseignement” voor de scholen in het bisdom Brugge (1896). Hij kreeg de titel doctor honoris causa aan de universiteit Leuven en hij werd titulair kanunnik van de Brugse kathedraal (26/03/1908).
Links[odis], [wikipedia]
Relatie tot Gezellecorrespondent; lid van de Gilde van Sinte-Luitgaarde; aanvrager gelegenheidsgedichten
NaamVan den Abeele, François
Datums° Brugge, 06/02/1824 - ✝ Brugge, 05/01/1900
GeslachtMannelijk
Beroeparts; politicus
BioFrançois Van den Abeele studeerde aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge en werd later voorzitter van de oud-leerlingenbond. Hij promoveerde tot doctor in de genees- , heel- en vroedkunde aan de universiteit van Leuven. Hij vestigde zich als huisarts in Brugge en werd o.m. arts van Mgr. Faict. Hij was verbonden aan het Sint-Janshospitaal en de psychiatrische instelling Sint Juliaan. Van den Abeele was ook politiek actief o.m. als leidsman van de katholieke fractie en later ook als provincieraadslid. In 1891 werd hij lid van de Bestendige Deputatie en later ook voorzitter van de provincieraad.
Links[wikipedia]
NaamNeut, Edouard Amand Justin Marie
Datums° Gent, 18/08/1843 - ✝ Brugge, 06/11/1922
GeslachtMannelijk
Beroepredacteur; editeur; directeur
BioEdouard Amand Justin Marie Neut liep school aan het kleinseminarie van Roeselare van 1856 tot 1858: (1856-1857: classe préparatoire, cours supérieur (een voorbereidende afdeling op de humaniora); 1857-1858: classe de sixième (5 vermeldingen in palmares)). Hij vervolgde zijn studies aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Hij trouwde op 14/01/1868 te Brugge met Marie Janssens (1845-1921), met wie hij zeven kinderen kreeg. Hij nam het persbedrijf van zijn vader Edouard Amand Neut (Sr.) over en volgde hem op als redacteur van de krant “La Patrie” van 1884 tot 1919. Hij was ook medeoprichter en comitélid van de Persbond vanaf 1886 (voluit de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België of l’Association générale des Journalistes Professionnels de Belgique). Hij was verder ook bestuurslid van de Oudleerlingenbond van het Sint-Lodewijkscollege te Brugge.
Links[wikipedia]
Relatie tot Gezellecorrespondent; oud-leerling kleinseminarie Roeselare; aanvrager gelegenheidsgedicht
Bronnen https://www.dbnl.org/tekst/_gez006197401_01/_gez006197401_01_0002.php ; beeldbank Kortrijk

Naam - plaats

NaamBeringen
GemeenteBeringen
NaamBrugge
GemeenteBrugge
NaamReppel
GemeenteBocholt

Naam - instituut/vereniging

NaamSint-Lodewijkscollege Brugge
BeschrijvingHet Sint-Lodewijkscollege werd vanaf 9 oktober 1834 als bisschoppelijk college ingericht in de gebouwen van de voormalige Duinenabdij aan de Potterierei. In 1846 verhuisde de school naar de hoek van de Noordzandstraat en de Dweersstraat, waar het steeds verder uitbreidde tot de site te klein werd. In 1972 verliet het college de binnenstad voor zijn huidige locatie. Gezelle volgde er lagere school van 1 oktober 1841 tot 17 augustus 1846. Hij had er onder meer les van Ferdinand Van de Putte. Na zijn terugkeer naar Brugge hield hij nauw contact met de school, o.m. via Leonard Lodewijk De Bo die hij op het Grootseminarie had leren kennen en via oud-leerlingen als Hugo Verriest. Zo kwam hij ook in contact met een nieuwe generatie leerkrachten als Edward Van Robays, Jan Craeynest en Cyriel Delaere met wie hij het tijdschrift Biekorf stichtte.
Datering1834
Links[odis], [wikipedia]
NaamAssociation des anciens Elèves et Professeurs du Collège Saint-Louis à Bruges
BeschrijvingDe oud-leerlingenbond Association des anciens Elèves et Professeurs du Collège Saint-Louis à Bruges werd opgericht in augustus 1870. De statuten werden goedgekeurd op de bestuursvergadering van 23 april 1873. Dokter Frans Van den Abeele werd de eerste voorzitter. Als voorwaarde tot toetreding werd onder meer gesteld dat men tenminste het hoger middelbaar zonder onderbreking in het Sint-Lodewijkscollege te Brugge had doorgebracht en dat men er de retorica gedaan had. Men beoogde vooral een mobilisatie van de katholieke intellectuelen om de belangen van het confessionele onderwijs en van de katholieke partij in Brugge te verdedigen. Adolf Duclos was een pionier van deze oud-leerlingenbond. Een redevoering van Duclos voor deze "Oud-Studentenbond" d.d. 26 september 1904 werd gedrukt bij Edouard Amand Justin Marie Neut die op dat moment voorzitter van de oud-leerlingenbond van het Sint-Lodewijkscollege was. Er bestaat nog altijd een oud-leerlingenbond van het Sint-Lodewijkscollege onder de naam Haec Olim.
Datering1870-heden

Titel - ander werk

TitelWekelyck vermaeck geseyt evangelischen raeds-man, by maniere van 't samen-spraecke
Auteurde Vynck, P.
Datum1645
PlaatsBrugghe
UitgeverNicolaes Breyghel
TitelAlgemeen Vlaamsch Idioticon
AuteurSchuermans, Lodewijk W.
Datum1865-1883
PlaatsLeuven
UitgeverGebroeders Vanlinthout en Karel Fonteyn

Titel08/08/1892, Brugge, Edouard Amand Justin Marie Neut en (Dr.) François Van den Abeele aan Guido Gezelle
EditeurLouise Snauwaert; Marc Carlier
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderVan den Abeele, François
VerzenderNeut, Edouard Amand Justin Marie
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum08/08/1892
VerzendingsplaatsBrugge (Brugge)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens.
Fysieke bijzonderheden
Drager 4 enkele vellen, enkel vel 1: 138x108 ; enkel vel 2: 133x103 ; enkel vel 3: 132x102 ; enkel vel 4: 132x103
wit, vierkant geruit
papiersoort: 4 zijden beschreven, inkt
Staat volledig: brief verknipt tot vier taalkundige fiches en gereconstrueerd met licht tekstverlies
Toevoegingen op blanco zijden 2, 4, 6 en 8 bovenaan: taalkundige notities: slinteren // met 3 drade vlechten // Reppel; ogian = oogen Evang. Raedsman 14; smos de z. Sch. smods // merketentser // Beeringen; knuppelen // 1° met 4 draden koord vlechten // 2° knoopen // Reppe (inkt, alles hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3322, O fiche 3 + 3322, S fiche 53 + 3322, K fiche 67 + 8317
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|14506
Inhoud
IncipitMet het e[in]de van Speltemaand aanstaande, houdt
Samenvatting vraag van de oud-leerlingenbond van het Sint-Lodewijkscollege voor het schrijven van een huldegedicht voor Hendrik Rommel voor zijn benoeming op 14 maart 1892 tot erekanunnik van de Brugse kathedraal
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.