<Resultaat 1220 van 2182

>

p1+
Mijn eerweerde Heer ende Meester[1]

'k Wensche u veel geluk en een goed, zalig Nieuwjaar.

Nu iets over den biekorf.

Mr. Claerhout zegt dat gij hoegenaamd niet en wilt van drukker Van Mullem.

Mag ik u daar iets over zeggen? Doch verstaat wel, en kan ik u niet ten volle geruststellen en blijft gij neen zeggen, 't zal neen blijven en wij zullen doen wat gij wilt.

Zoodus ziet hier wat ik daarover peize:

Van Mullem is gekend als vlaamschgezind en drukt onder andere de Vlagge, dat is waar en hij is zelfs van vele fransquillions verlaten en vervolgd om de wille dier vlaamschgezindheid. En ten dele daarom hadde ik gewild dat de Biekorf bij hem gedrukt wierd.

Toch is het zeker dat hij niet en gekend is als een overdrevene & zotte Vlaming, dat Ruzette daar vele doet drukken, dat vele pastors en onderpastors, vele kloosters en kerken naar hem gaan, zoodat hij volgens mij eigentlijk niet verbrand en is, op verre na niet.

Ten andere wij zouden reeds op het strooibladtje zetten dat wij ons met geenen vlaamschen strijd bezig en houden, daarom ookp2 en vragen wij de medewerkinge niet van Advocaat De Visschere en andere.

Ad Van Mullem drukt geheel wel en volgens de getuigenisse van M. K. Beyaert is hij de beste drukker van stad achter De Brouwer's. Zijne prijzen zijn merkelijk leeger als de prijzen van Verbeke-Loys die nogthans gekend is voor den goedkoop. Bovendien hij aanveerdt van het eerste proefdruksel te verbeteren en hij is er bekwame toe, 't gene nog al moeilijk is om te bekomen bij andere.

Ik en geloove niet dat het Bisdom ons om die reden eenige moeilijkheden zou aandoen, want hij en kan er niet nood gezien zijn, hij is goede katholijk en zijn broeder is tegenwoordig in de Wijsbegeerte tot Rousselaere. Wat meer is: De Brouwere is danig diere en 't stinkt er van al 't fransch. Houdmont is ook eer franschgezind : der en zijn maar twee broeders en de eene is gekend Katholijk[2] en de andere als Liberaal[3]

Nu, daar zijn mijne bijzonderste redens. Hebt gij er andere, gij en moet ze zelfs niet doen kennen. 't Is genoeg dat gij mij schrijvet wat gij wilt of begeert. 't Zal alzoo gedaan worden.

Als 't u belieft, schrijft aanstonds, want zoolange als wij geenen drukker en hebben p3en kunnen wij niet voort doen.

Groete u eerbiedig en genegen
Edw Van Robays

‘k Vinde daar in de Historie van het Oude en het Nieuwe Testament: “Wat groote eere heeft den koning van Israel (David) heden behaelt met zijne kleederen af te leggen en zig te ontdekken als eenen van de schudden?”

Dat schudden moet iets zijn als sloebers of zooiets, maar ‘k en vinde het nievers. ’t Is Michol die deze woorden uitspreekt om met hem te spotten.

Noten

[1] De locatie van de brief is ongekend. De brief is enkel in gepubliceerde versie beschikbaar: C. Devy , De stichters en de eerste drukker van Biekorf. Een gemiste kans voor Desclée De Brouwer. In: Biekorf: 90 (1990), p.32-34 ; J. Geldhof, Twee brieven van Edward Van Robays aan Guido Gezelle. In: Biekorf: 80 (1980) 7-10, p.358-359
[2] Pierre Houdmont was de katholieke van de twee broers.
[3] Arthur Houdmont was liberaal gezind. Het fonds kleurde vaak liberaal. Ze drukten ook de eerste verhalen van de gebroeders Stijns. Gaandeweg drukten ze ook heel wat katholieke werken.

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVan Robays, Edward; Van Roobeke, Edward
Datums° Egem, 2 of 3/02/1855 - ✝ Barhamur, 30/05/1906
GeslachtMannelijk
Beroepleraar; priester; missionaris; pater jezuïet
VerblijfplaatsIndië
BioEdward Van Robays, zoon van Leonardus, timmerman, en Rosalia Fraeye, werd tot priester gewijd te Brugge op 22/05/1880. Hij studeerde pedagogie te Leuven. Hij werd leraar wiskunde aan het Sint-Lodewijkscollege op 04/10/1881. Hij zette zich in voor de vernederlandsing van wiskundige termen en schreef diverse bijdragen hierover in Rond den Heerd. Hij was één van de stichters van het tijdschrift Biekorf. Op 24/09/1892 trad hij toe tot de jezuïeten en hij vertrok op 31/10/1894 naar West-Bengalen.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrrespondent; medewerker Rond den heerd; medestichter van Biekorf
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III

Briefschrijver

NaamVan Robays, Edward; Van Roobeke, Edward
Datums° Egem, 2 of 3/02/1855 - ✝ Barhamur, 30/05/1906
GeslachtMannelijk
Beroepleraar; priester; missionaris; pater jezuïet
VerblijfplaatsIndië
BioEdward Van Robays, zoon van Leonardus, timmerman, en Rosalia Fraeye, werd tot priester gewijd te Brugge op 22/05/1880. Hij studeerde pedagogie te Leuven. Hij werd leraar wiskunde aan het Sint-Lodewijkscollege op 04/10/1881. Hij zette zich in voor de vernederlandsing van wiskundige termen en schreef diverse bijdragen hierover in Rond den Heerd. Hij was één van de stichters van het tijdschrift Biekorf. Op 24/09/1892 trad hij toe tot de jezuïeten en hij vertrok op 31/10/1894 naar West-Bengalen.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrrespondent; medewerker Rond den heerd; medestichter van Biekorf
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - persoon

NaamBeyaert-Storie, Karel
Datums° Brugge, 19/08/1848 - ✝ Brugge, 22/02/1922
GeslachtMannelijk
Beroepboekhandelaar; uitgever
BioKarel Beyaert was de zoon van Louis Beyaert-Defoort, een Brugse boekhandelaar en boekbinder. Hij studeerde aan het Sint-Lodewijkscollege van Brugge waar hij les kreeg van L.L. De Bo. Karel volgde zijn vader op en woonde in de Mariastraat in Brugge. Hij gaf veel werk uit van West-Vlaamse prominenten als De Bo, Huys, Duclos, enz. Hij was gehuwd met Marie Virginie Storie. Hij was een van de stichters van de Brugse Eigenaars- en Landbouwersbond en lid van de Confrérie de Saint-Michel die tot doel had de secularisatie terug te dringen.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent
NaamClaerhout, Juliaan
Datums° Wielsbeke, 09/12/1859 - ✝ Kaster, 12 /02/1929
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; bestuurder scholen; pastoor; auteur
BioJuliaan Claerhout, zoon van Constant Claerhout, landbouwer, en Amelia De Volder, werd op 22/12/1883 tot priester gewijd te Brugge. Hij werd leraar aan het college te Tielt (18/09/1884) en aan de normaalschool te Torhout (10/09/1887). Vervolgens was hij onderpastoor te Sint-Denijs (23/09/1889), bestuurder van de scholen te Pittem (24/11/1894) en pastoor te Kaster (17/02/1911). Claerhout werd bekend door zijn archeologische opgravingen in Pittem en Dentergem. Hij schreef o.m. verschillende artikels in het tijdschrift Belfort en was nauw betrokken bij Gezelles tijdschrift Biekorf.
Links[odis], [dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent; zanter (WDT); adressenlijst Cordelia Van De Wiele; Biekorf
NaamDe Visschere, Emiel
Datums° Ruddervoorde, 11/12/1861 - ✝ Brugge, 14/06/1910
GeslachtMannelijk
Beroepadvocaat; gemeenteraadslid; redacteur
BioEmiel De Visschere studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en doctoreerde er in 1886. Hij was actief binnen de radicaalvlaamse Katholieke studentenverenigingen. Zo was hij medeoprichter van de Vlaamsche Strijdersbond (1886). Hij was ook actief in de Landdagbeweging en uitgever van De Vlaamsche Leeuw (1886). Na zijn studies vestigde De Visschere zich als advocaat te Brugge. Hij bleef verder actief binnen de studentenbeweging. Hij was medestichter en eerste hoofdman van de Oud-Hoogstudentenbond van West-Vlaanderen (12/1886) en hij was één van de oprichters en de hoofdman van het Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (1890). Hij maakte deel uit van De Vrije Vlamingen (1886), één van de meest radicale, vlaamsgezinde verenigingen van Brugge. Hij werd uitgesloten van de Brugse katholieke kring La Concorde wegens een felle aanval in het strijdblad van De Vrije Vlamingen, De Klauwaert. Verder was hij de stichter van de Vlaamsche Gildenbond (1890), lid van de Sprekersbond (de latere Christene Volkspartij) en één van de grondleggers, bestuurder en secretaris (1897) van de Vlaamsche Katholieke Landsbond. Hij was ook actief als gemeenteraadslid te Brugge (1895-1899), waar hij zich inzette voor de arbeiders en voor de invoering van het Nederlands in de Brugse gemeenteraad.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenNieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.: http://theater.ua.ac.be/nevb/html/Visschere,%20Emiel%20de.html
NaamVan Robays, Edward; Van Roobeke, Edward
Datums° Egem, 2 of 3/02/1855 - ✝ Barhamur, 30/05/1906
GeslachtMannelijk
Beroepleraar; priester; missionaris; pater jezuïet
VerblijfplaatsIndië
BioEdward Van Robays, zoon van Leonardus, timmerman, en Rosalia Fraeye, werd tot priester gewijd te Brugge op 22/05/1880. Hij studeerde pedagogie te Leuven. Hij werd leraar wiskunde aan het Sint-Lodewijkscollege op 04/10/1881. Hij zette zich in voor de vernederlandsing van wiskundige termen en schreef diverse bijdragen hierover in Rond den Heerd. Hij was één van de stichters van het tijdschrift Biekorf. Op 24/09/1892 trad hij toe tot de jezuïeten en hij vertrok op 31/10/1894 naar West-Bengalen.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrrespondent; medewerker Rond den heerd; medestichter van Biekorf
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III
NaamVerbeke-Loys, Pieter
Datums° Brugge, 26/02/1839 - ✝ Brugge, 18/04/1903
GeslachtMannelijk
Beroepdrukker; uitgever
BioPieter Verbeke-Loys richtte zijn Brugse drukkerij, vervolgens ook uitgeverij, op in 1872. Na korte tijd verhuisde hij met zijn bedrijf van de Noordzandstraat naar de Wulfhagestraat. Schoolboeken werden het handelsmerk van dit Brugse bedrijf.
Relatie tot Gezelledrukker van Gezelles werk
Bronnen https://www.archiefbankbrugge.be/
NaamVan Mullem, Adolf Laurentius Franciscus
Datums° Sijsele, 15/12/1861 - ✝ Brugge, 30/07/1932
GeslachtMannelijk
Beroepuitgever; drukker
BioAdolf Van Mullem kwam uit een bakkersfamilie. Hij was goed bevriend met Stijn Streuvels die in de leer ging als bakker bij zijn twee broers Ernest en Honoré. In 1883 nam Adolf de drukkerij van Delplace over. Hij was uitgever en drukker van de Vlaamsche Vlagge.
Bronnen https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-anna-deckmyn/I518.php ; https://www.archiefbankbrugge.be/Archiefbank
NaamRuzette, Léon
Datums° Aalst, 20/02/1836 - ✝ Brugge, 01/01/1901
GeslachtMannelijk
Beroeppoliticus; gouverneur; gemeenteraadslid; arrondissementscommissaris
BioLéon Ruzette werd doctor in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij was medestichter (1865) en redactielid (1868) van de Revue Générale. Hij werd arrondissementscommissaris in Ieper (03/10/1870-07/09/1877), gouverneur van West-Vlaanderen (07/09/1877-07/08/1878), gemeenteraadslid in Brugge (1879-1884), katholiek volksvertegenwoordigeren (10/06/1884-19/06/1884) en gouverneur van West-Vlaanderen (19/06/1884-1900). Hij werd ook lid van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed in Brugge en hij was voorzitter of erevoorzitter van diverse verenigingen zoals: de Koninklijke Reddersmaatschappij van België, de liefdadigheidsvereniging Schild en Vriend, de Menschlievende Kring voor de Verlatene Arme, de Adriaen Willaertskring en het Davidsfonds Brugge. Gezelle schreef de gelegenheidsgedichten: Baron Ruzette en Ridder Ruzette.
Links[odis], [wikipedia]
Relatie tot Gezellegelegenheidsgedichten

Naam - plaats

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - instituut/vereniging

Naamkleinseminarie Roeselare
BeschrijvingHet klein seminarie werd opgericht onder het Frans bewind en herstartte officieel in 1830 als bisschoppelijk college. In 1846 werden de Latijnse klassen aangevuld met een handelsafdeling Saint-Michel, waaraan ook een lagere basisschool verbonden was. Dit Sint-Michielsinstituut fungeerde als een voorbereiding op de humaniora. Het klein seminarie trok heel wat katholieke leerlingen uit Engeland en Ierland aan. In 1849 werd hiervoor een aparte Engelse afdeling opgericht. Vanaf hetzelfde jaar werd ook een filosofieafdeling ingericht als voorbereiding op de priesteropleiding. Gezelle volgde er secundair onderwijs van 1 oktober 1846 tot 19 augustus 1850. Vanaf 21 maart 1854 tot 21 augustus 1860 kwam hij er terug als leerkracht. Zijn eerste drie bundels waren nauw verbonden met deze periode. Ook nadien hield hij een intens contact met zijn oud-leerlingen.
Datering1830
Links[odis], [wikipedia]
NaamDesclée-De Brouwer
BeschrijvingDe Brugse Augustinusdrukkerij werd in 1877 gesticht door de Doornikse uitgevers Henri (1830-1917) en Jules Desclée (1833-1911) samen met hun schoonbroer Alphonse De Brouwer (1850-1937), die in Brugge woonde. Met de steun van baron J.B. de Béthune ontwikkelde ze een reeks van neogothische lithografische en gedrukte producten. Vanaf 1889 stond de lithografische afdeling onder leiding van Gezelles kennis P. Raoux. Gezelles oudleerling I. Fraeys was er aalmoezenier. Ze drukten o.m. de Duikalmanak en verschillende gelegenheidsgedichten. In de loop van de twingste eeuw zouden ze onder de naam Desclée De Brouwer uitgroeien tot een internationale uitgeverij.
Datering1877-heden
Links[wikipedia]
NaamDrukkerij Houdmont
BeschrijvingPierre Houdmont was ploegbaas bij drukker Gailliard en stichtte in 1877 samen met zijn broer Arthur een eigen bedrijf aan de Steenhouwersdijk te Brugge en later de Nieuwe Gentweg. Het fonds kleurde vaak liberaal. Ze drukten ook de eerste verhalen van de gebroeders Stijns. Gaandeweg drukten ze ook heel wat katholieke werken.
Datering1877

Naam - gebeurtenis Guido Gezelle

GebeurtenisBiekorf start
Periode01/1890
BeschrijvingEerste nummer van Biekorf.

Titel - werk van Guido Gezelle

TitelBiekorf. Dat is een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen.
Links[gezelle.be]

Titel - ander werk

TitelDe Vlaamsche Vlagge (periodiek)
Datum1875-1933
PlaatsBrugge
UitgeverDelplace
TitelHistorie van het Oud en het Nieuwe Testament met Christelycke en Stigtbaere Bemerkingen getrokken uyt de HH. Vaders, en andere geestelycke schryvers
Datum1824
PlaatsGhent
UitgeverJ. Poelman

Titel06/01/1889, Brugge, Edward Van Robays aan [Guido Gezelle]
EditeurEls Depuydt; Publicatie
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderVan Robays, Edward
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum06/01/1889
VerzendingsplaatsBrugge (Brugge)
AnnotatieLocatie origineel onbekend (archief Biekorf ?): brief is enkel in gepubliceerde versie beschikbaar; adressaat gereconstrueerd op basis van de publicatie.
Gepubliceerd inDe stichters en de eerste drukker van Biekorf. Een gemiste kans voor Desclée De Brouwer. - C. Devyt. - in : Biekorf. - Jrg. 90 (1990), p.32-34 ; Twee brieven van Edward Van Robays aan Guido Gezelle. - J. Geldhof. - in : Biekorf. - Jrg. 80 (1980) nr. 7-10, p. 358-359
Fysieke bijzonderheden
Drager wit[?], vierkant geruit
papiersoort: 3 zijden beschreven, inkt
Staat volledig
Bewaargegevens
Bewaarplaatslocatie origineel onbekend
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|25836
Inhoud
Incipit'k Wensche u veel geluk en een goed, zalig Nieuwjaar.
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.