<Resultaat 1191 van 2182

>

p1
Mijn eerweerden Heer
Guido Gezelle
19 Handboogstrate
Kortrijk
Belgium
Voor C. & Mathilde
 
p2
Mathilde,

't Is weerom zondag; Louis is uit met Mr & Madam Victor; ik hebbe de 9 messe gelezen voor de kinders van Clapham en ik zitte nu in de eetplaatse van mijnen vriend, bezig met schrijven.[1] t Gaat al wel tot nu toe, met mij en met Louis. Mr Victor en zijn vrouwe, en eene van zijn dochters,[2] hebben de zeeziekte gehad, zelfs nog ‘s anderdags nadien dat ze over gevaren hadden. Nu is ‘t gedaan. ‘t is hier gedurig van ‘t schoonste weêre dat gij kunt peizen. Ik hebbe uwen brief wel ontvangen. Laat Cesar blijven zoo lange als dat hij kan. Ik hope dat het wel gaat met u en met hem en met al. Ik verlange om weêromp3thuis te zijn en om mijne dagelijksche leefte en slapinge, al is ‘t dat ik niet te klagen en hebbe; maar voor een jonkheid gaat dat beter als voor mij. Ik ben moe en ben blij van vandage wat te rusten. Morgen gaan wij waarschijnelijk naar Oxford; de zoon van mijnen vriend is daar omtrent paster en hij heeft mij gevraagd. ‘t Goedkoopste van al hier is varen op het vierschip; voor nen dikken zijt gij gediend, en daarbij spelen ze musique op het schip dat het leute is om te hooren; dan van bo-p4ven op den tram, voor twee dikke rijdt gij van hier tot in ‘t herte van London, dat wel zoo verre is als van Onze Lieve Vrouw kerke tot Sweveghem plaatse en al winkels, ‘s avonds verlicht en bij duizenden menschen, die altijd haastig voortrijden of gaan; of ‘t aardigste van al op een wielpeerd loopen of liever vliegen met eene belle die klinkt en ‘s avonds eenen lanteerne, anders en zoudt gij ze niet hooren en ‘s avonds niet zien. Men kan hier al eten en drinken dat op geheelp5de wereld te vinden is. Ik ga achter mijn messe in eenen protestantschen winkel om een glas, dat is eene half pinte melk, voor een dikken, en ik drinke ze uit waar de bazinne bij staat; zij zegt ‘t is schoon weere van dage, ik zegge yes, ik betale, zij bedankt en ik ga.

voor zondag en moet gij mij niet verwachten, als ‘t weere goed blijft. Laat Cesar dezen brief lezen en bidt alle twee, zoo gij beloofd hebt, voor den schrijver dezes.

G.G.
*p2

‘t is ne knoop afgesprongen van mijne onderveste. maar geen verder ongemak.

*p3

Ziet hier den tram met Louis en mij; de andere blijven in de panne.