1. Gezelles brieven

Afbeelding 1

Gezelles reusachtige brievenverzameling vormt een essentieel onderdeel van het Guido Gezellearchief van de openbare bibliotheek Brugge. De collectie omvat 7000 brieven gericht aan Gezelle en een 600-tal van de dichter zelf. Behalve in deze collectie bevinden zich nog een aantal brieven in andere instellingen of bij privépersonen. Er bestaan brieven die enkel in een publicatie of als afschrift beschikbaar zijn en waarvan de locatie onbekend is. Alle brieven worden binnen deze editie opgenomen.

Voor Gezelle waren de brieven vaak gebruiksvoorwerpen. Hij herwerkte de tekst tot artikels voor zijn tijdschriften, hij schreef er poëzie op of verknipte ze tot taalkundige fiches. Op basis van het handschrift, de inhoud, het papier, de inkt en het watermerk van deze brieffragmenten kon een aantal brieven gereconstrueerd worden door het Gezellearchief, de Universiteit Antwerpen, en binnen het editieproject, waardoor onbekend materiaal aan het licht kwam.

De brieven geven inzicht in het leven en werk van een van de belangrijkste auteurs in de canon van de Nederlandstalige literatuur. Bovendien heeft de briefwisseling ook een grote waarde voor de studie van het religieuze leven, het onderwijs, pers, taal- en volkskunde en de mentaliteitsgeschiedenis van de negentiende eeuw.

Meer over Gezelles brieven op gezelle.be

2. Deelprojecten

De realisatie van de online editie verloopt via deelprojecten.

Sint-Lodewijkscollege (april 2017 - december 2020)
Eerst komen de brieven van de leraars van het Brugse Sint-Lodewijkscollege aan bod. Dit is een corpus van 498 brieven. Het Sint-Lodewijkscollege was een belangrijke katholieke school in het 19de-eeuwse Brugge. Grote figuren zoals Leonard De Bo en Hugo Verriest gaven er les. Sommige leraars correspondeerden hun leven lang met Gezelle.
Meer over het deelproject en de correspondenten op gezelle.be.
Afbeelding 2
De leden van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (januari 2021 – september 2022)
In maart 2020 startten we met een nieuw deelproject van de online editie van de Guido Gezellecorrespondentie. Samen met een uitgebreide groep vrijwilligers behandelden we de briefwisseling met de leden van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, inclusief briefwisselende en buitenlandse leden. De Academie werd op 8 juli 1886 gesticht, met Guido Gezelle als een van de stichtende leden. Dit leidde tot een drukke briefwisseling met de medeleden, goed voor zo’n duizend brieven in totaal. Het gaat om prominente figuren uit het toenmalige literaire leven in Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, Nederland en Friesland. De toon van de brieven is vaak zakelijker als het over literaire en taalkundige onderwerpen gaat. Met sommige leden groeide er tijdens de maandelijkse vergaderingen een warme vriendschapsband. Met vele leden van de KANTL onderhield Gezelle een bijzonder drukke correspondentie. Dit corpus bevat dan ook omvangrijke correspondenties uit het Gezellearchief zoals met Edward Gailliard, Johan Winkler, Alfons Janssens en Jan Bols.
Meer over het deelproject en de correspondenten op gezelle.be.
Afbeelding 3
Vrouwen van papier (oktober 2022 – heden)
In oktober 2022 startten we met een door de Vlaamse overheid gesubsidieerd project 'Vrouwen van papier'. Gezelle correspondeerde met 200 vrouwen, van barones tot fabrieksmeisje, van biechteling tot familielid. Gezelles vrouwelijke briefschrijvers komen uit verschillende lagen van de maatschappij. Ze schreven niet alleen uit Vlaanderen, maar ook uit Frankrijk, Duistland, Ierland en Engeland. De vrouwen droegen bij tot Gezelles literaire werk of vroegen advies bij persoonlijke kwesties. Hun brieven vormen een onontgonnen cultureel erfgoed, met een aparte stijl en thematiek. Vaak openhartig, geven de egodocumenten een doorsnede van de 19de-eeuwse samenleving. Ze bieden een menselijke blik op de dichter en zijn werk.
Meer over het deelproject en de correspondenten op gezelle.be.
Afbeelding 4

3. Participatieproject

Uniek is dat wetenschappers er hun kennis voor dit project delen. Vier partners slaan de handen in elkaar:

 • Vrijwilligers van het Guido Gezellegenootschap gaan aan de slag met de briefwisseling van Guido Gezelle;
 • Het Guido Gezellearchief (Openbare Bibliotheek Brugge) begeleidt de vrijwilligers, levert de digitale beelden en is verantwoordelijk voor de eindredactie;
 • De vrijwilligers werken verder op de resultaten van een eerder inventariserings- en editieproject met het Centrum voor Gezellestudie (Universiteit Antwerpen - Prof. P. Couttenier);
 • Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren zorgt voor de technische begeleiding en ondersteuning van het project, alsook voor de ontwikkeling van de editie zelf.

Meer over het participatieproject op gezelle.be.

Ontmoet de vrijwilligers op gezelle.be.

Afbeelding 5

Daarnaast konden we rekenen op beeldmateriaal of de steun van onze collectiepartners:

 • Cultuurbibliotheek Brugge (Project Sint-Lodewijkscollege)
 • Rijksarchief Kortrijk (Project Sint-Lodewijkscollege en KANTL)
 • West-Flandrica, Trezoor Erfgoeddepot Kortrijk (Project Sint-Lodewijkscollege)
 • Engels Klooster Brugge (Project Sint-Lodewijkscollege)
 • Stadsarchief Brugge (Project Sint-Lodewijkscollege)
 • Stichting de Bethune (Project KANTL)
 • Universiteitsbibliotheek Gent (Project KANTL)
 • Archief Gent (Project KANTL)
 • Archief KANTL (Project KANTL)
 • Regionaal Archief Nijmegen & Katholiek Documentatie Centrum, Radbout Universiteit Nijmegen (Project KANTL)
 • Universiteitsbibliotheek Leiden (Project KANTL)
 • Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis (Project KANTL)
 • FelixArchief, stadsarchief Antwerpen (Project KANTL)
 • Stichting Jean van Caloen Loppem (Project Vrouwen)

4. Brieftitel en datering

Elke brief is binnen de digitale editie een zelfstandig te consulteren document. In de titelregel boven elke brief krijg je de datering, plaats van verzending, de naam van de afzender en de naam van de geadresseerde. De gegevens komen uit de catalogus van het Guido Gezellearchief.

5. Transcriptie

Om het historische karakter van de bron te bewaren, werden de brieven diplomatisch getranscribeerd zonder behoud van regeleindes en afbrekingstekens en zonder toevoeging van correcties of normaliseringen. Elke geschatte onleesbare letter wordt weergegeven met een “x”.

Omdat een dergelijke diplomatische transcriptie de vlotte doorzoekbaarheid van een digitale brieveneditie belemmert, werden in een onderlaag wel normaliseringen en correcties opgenomen. Woorden die verkeerd worden gespeld in de brief worden met de zoekfunctie van de editie dus wel teruggevonden via hun genormaliseerde vorm. Om dezelfde reden werden ook afkortingen opgelost in de onderlaag.

6. Commentaar

De transcriptie van de brieven is verrijkt met commentaar bij:

 • personen
 • verenigingen
 • plaatsen
 • titels van Gezelles werken en gedichten
 • gebeurtenissen uit Gezelles leven

Er zijn ook bibliografische verklaringen en inhoudelijke verduidelijkingen waar nodig. We verklaren het dubbel gebruik van de brieven (vb. brief & poëziehandschrift).

7. Metadata

In de onderliggende codering van de brieven worden de volgende metadata gedocumenteerd:

 • Colofon met informatie zoals editeur en projectgegevens
 • Briefbeschrijving en documentbeschrijving uit de catalogus van het Gezellearchief met zender, ontvanger, plaats en datum van schrijven, bewaarplaats, beschrijving van fysieke bijzonderheden
 • Gevolgde codeerpraktijk

8. Werkwijze

De vrijwilligers krijgen verschillende correspondenten toegewezen en transcriberen de betreffende brieven in een Word document. Om het gevaar voor versieconflicten te reduceren, worden de transcripties online bewerkt en opgeslagen in de cloud (met behulp van de OneDrive dienst van Microsoft). Het editeerwerk verloopt in drie fasen:

1. Transcriptie
De brieftekst wordt door de vrijwilligers getranscribeerd volgens een diakritisch notatiesysteem. De titelgegevens worden geformaliseerd, met een verwijzing naar het recordnummer in de catalogus van het Gezelle-archief. De tekststructuur van de brieven wordt gemarkeerd met behulp van speciaal ontwikkelde Word stijlen.
2. Editie
Editeursverklaringen worden toegevoegd in voetnoten. In de brieftekst worden namen van personen, verenigingen, plaatsen, titels van Gezelles werken en gedichten, en gebeurtenissen uit Gezelles leven geïdentificeerd, en gekoppeld aan externe registers die meer informatie bevatten.
3. Registers
Parallel aan de brieftranscripties, worden ook registers aangelegd die gestructureerde informatie bevatten over personen, verenigingen, plaatsen, titels van Gezelles werken en gedichten, en gebeurtenissen uit Gezelles leven die in de brieven worden geïdentificeerd. Die registers worden in spreadsheets in de cloud aangelegd, zodat ze voor alle vrijwilligers van het project toegankelijk en bewerkbaar zijn. Elke geïdentificeerde entiteit krijgt een unieke identificatiecode die kan worden gebruikt voor verwijzing in de brieven.

De Word transcripties worden vervolgens automatisch omgezet naar een XML formaat volgens de richtlijnen van het Text Encoding Initiative (TEI). Het diakritische notatiesysteem wordt automatisch ingelezen en omgezet naar corresponderende TEI elementen. Daarbij wordt aan de hand van de recordnummers de metadata uit de bibliotheekcatalogus opgehaald en toegevoegd aan de brieven. Elke brief wordt zo omgezet naar een apart TEI document, met een volledige metabeschrijving en de geëditeerde transcriptie (zie Tekstcodering). Ook de spreadsheets met de register-informatie worden omgezet naar aparte TEI documenten.

De gestructureerde TEI documenten worden ten slotte geïndexeerd in een XML database, die gebruik maakt van die interne structuur om gedetailleerde zoekopdrachten te formuleren in de editie (zie Technische documentatie). De verschillende tekstlagen die in de transcriptie zijn opgenomen, worden in verschillende weergavestijlen aangeboden in de editie (zie sectie 9).

9. Presentatie

De weergave van de brieven in de digitale editie werd genormaliseerd m.b.v. een algemene stylesheet die voor alle brieven geldt. De rijke XML codering laat toe om verschillende weergavestijlen aan te bieden voor elke brief. Hieronder worden eerst de principes voor de verschillende weergavestijlen algemeen besproken. Daarna volgt een gedetailleerd overzicht van de verschillende tekstfenomenen die zijn aangeduid, en een voorbeeld van hun weergave in de verschillende weergavestijlen.

leestekst
De leestekst-weergave toont de geïntendeerde tekstlaag van een brief. Daarin worden schrappingen door de briefschrijver niet getoond; tekst die door de briefschrijver is toegevoegd, wordt stilzwijgend weergegeven. Latere “redactionele” ingrepen door de brieflezer worden niet weergegeven. Editeursingrepen worden wel opgenomen in de weergave, als gecursiveerde tekst tussen vierkante haken. Daarbij worden afkortingen opgelost, ontbrekende tekst gereconstrueerd, en onzekere lezingen en weggevallen tekst gesignaleerd.
zuivere leestekst
De zuivere leestekst-weergave toont de geïntendeerde tekstlaag van een brief. Net zoals voor de leestekst-weergave worden schrappingen door de briefschrijver en redactionele ingrepen door latere lezers weggelaten. Toevoegingen door de briefschrijver worden wel stilzwijgend getoond. Editeursingrepen worden stilzwijgend getoond (zonder vierkante haken en niet gecursiveerd).
diplomatische weergave
De diplomatische weergave toont de grondlaag van de tekst, met alle ingrepen (toevoegingen en schrappingen) van de auteur, en redactionele ingrepen en taalkundige toevoegingen door latere lezers. Die worden visueel gemarkeerd. Editeursingrepen worden niet doorgevoerd: afkortingen worden niet opgelost, ontbrekende tekst wordt niet aangevuld. Onzekere lezingen worden niet visueel gemarkeerd. Weggevallen tekst wordt gesignaleerd, zonder rechte haken en niet gecursiveerd.
diakritische weergave
De diakritische weergave toont het tekensysteem dat bij de transcriptie van de brieven in Word is gebruikt om alle verschillende auteurs- en editeursingrepen aan te duiden.
tekstcodering
De weergave van de tekstcodering toont de TEI XML codering waarnaar de Word transcripties automatisch zijn omgezet.

9.1. Auteursingrepen

tekstfenomeen leestekst zuivere leestekst diplomatisch diakritisch tekstcodering
auteurstoevoeging
(“a” toegevoegd door briefschrijver)
a a a <+a>
<add>a</add>
auteursschrapping
(“a” geschrapt door briefschrijver)
a <-a>
<del>a</del>
redactie-toevoeging
(“a” toegevoegd door latere lezer met identificatiecode ID)
a <+#ID#a>
<add hand="#ID">a</add>
redactie-schrapping
(“a” geschrapt door latere lezer met identificatiecode ID)
a a a <-#ID#a>
<del hand="#ID">a</del>
taalkundige toevoeging
(“a” toegevoegd als taalkundige toevoeging door latere lezer met identificatiecode ID)
[Taalkundige notitie] a <*+#ID#a>
<note type="annotation" hand="#ID">
<add hand="#ID" type="annotation">a</add>
</note>
vervanging van tekstdeel
(“a” geschrapt en vervangen door “b” door briefschrijver)
b b a b {<-a><+b>}
<subst>
<del>a</del>
<add>b</add>
</subst>
regelwisseling [1] (sz) [2] (sz) (sz) //
<lb/>

9.2. Editeursingrepen

tekstfenomeen leestekst zuivere leestekst diplomatisch diakritisch tekstcodering
onleesbaar tekstdeel [3] Xxxx Xxxx [Xxxx]
<gap reason="illegible" n="Xxxx"/>
onleesbaar tekstdeel van meer dan één regel lang xxx...xxx xxx...xxx [xxx...xxx]
<gap reason="illegible" n="xxx​...xxx"/>
onzekere lezing
(“a” is onduidelijk voor de editeur)
a a a [?a]
<unclear>a</unclear>
aarzeling tussen onzekere lezingen
(het is voor de editeur onduidelijk of er “a” of “b” staat)
a/b a a {[?a][?b]}
<choice>
<unclear>a</unclear>
<unclear>b</unclear>
</choice>
fragment […]
<gap reason="fragment" n=""/>
beschadigd fragment x x [:x]
<gap reason="damage" n=""/>
editeurstoevoeging
(“a” is toegevoegd door de editeur)
a a [+a]
<supplied>a</supplied>
onzekere editeurstoevoeging
(“a” is toegevoegd door de editeur, maar die signaleert onzekerheid)
a a [?+a]
<supplied cert="low">a</supplied>
editeurstoevoeging wegens ontbrekende tekst
(“a” is toegevoegd door de editeur omdat tekst was weggevallen)
a a [:+a]
<supplied reason="damage">a</supplied>
onzekere editeurstoevoeging wegens ontbrekende tekst
(“a” is toegevoegd door de editeur omdat tekst was weggevallen, maar de editeur signaleert onzekerheid)
a a [:?+a]
<supplied reason="damage" cert="low">a</supplied>
editeurscorrectie
(“a” in het origineel is door de editeur verbeterd tot “b”)
b b a {[-a][+b]}
<choice>
<sic>a</sic>
<corr>b</corr>
</choice>
oplossing van afkorting
(“a” in het origineel is door de editeur opgelost tot “abc”)
abc abc a {<=a>[=abc]}
<choice>
<abbr>a</abbr>
<expan>abc</expan>
</choice>

Noten

[1] alleen aangegeven als daaruit een editeursingreep kan verklaard worden
[2] stilzwijgend
[3] onleesbaar tekstdeel: één kruis per geschatte letter, (X = hoofdletter)