1914-12 (15 berichten)

1914-12-01 (1 bericht)

1 December. Dinsdag '14.
Het waait hard, het regent bij poozen. Koud is het niet. Voor de eerste maal krijgen wij bij middel van kaarten 250 gram brood, dagelijks per persoon. Het is wit. Duitsch geld is hier in omloop.
lees meer...

1914-12-04 (1 bericht)

Vrijdag 4 december '14.
Te Ans was een trein met duitsche soldaten ontriggeld. In gezelschap lachte een Gentsche juffrouw der hooge burgerij er lustig over. Het werd geweten. Ze werd ontboden op de commandantur, onderhoord en bleef gevangen gedurende eenige uren, toen werd ze losgelaten. De invrijheidsstelling luidens haar verslag, gebeurde niet, omdat de zaak van geen belang, maar, omdat ze niet klaar genoeg bewezen was.
lees meer...

1914-12-05 (1 bericht)

Zaterdag 5 december '14.
Op dinsdagmorgen 1 dezer kwamen twee voermans van Eecloo met geladen wagens hier op het Sluizeken aan de afspanning "De Roos". Dadelijk legden Duitschers beslag op het materieel. Hun werd bevolen de vrachten af te lossen, haastig moest het gebeuren. Alles werd hoop over hoop op het pleintje neergelegd. Met de ledige wagens en de vier paarden, trokken de soldaten weg.
lees meer...

1914-12-09 (2 berichten)

woensdag 9 december '14
Om de veertien dagen hadden wij een kransje: vijf dames om kaart te spelen. Gedurende twee maanden lag dat nu stil uit oorzaak van den oorlog. In het begin zou het een soort van schande zijn geweest met de kaart te spelen; van lieverlede veranderde dat: men zoekt verstrooiing als een heilmiddel tegen het bittere van den tijd. Het is mij zelfs gebeurd aan te zitten met een vader — vermagerd, verouderd, vergrijsd, wiens zoon kort te voren gesneuveld was, en die de kaarten neerlegde om zijn oogen a[...]
lees meer...
Woensdag 9 december '14.
Gisteren nam ik de tram naar 't Klein Begijnhof. Uitgenoodigd op zulk een kaartpartij.
lees meer...

1914-12-10 (1 bericht)

Donderdag 10 december '14.
Allerlei praatjes doen den omloop in de stad, zoo wordt er beweerd, dat de keizer hier is geweest, dat men hem heeft herkend achter het raam van zijn auto. Een ander nieuws was, dat de kroonprins hier in de ambulance van het voormalig postkantoor lag, gekwetst aan de beenen; anderen beweren, dat hij de helft van 't aangezicht afgeschoten is, en dat hij aan de twee heelmeesters, die hem verzorgen, elk een millioen heeft beloofd, indien ze de zaak in orde kunnen brengen!!
lees meer...

1914-12-18 (1 bericht)

18 Dec.
Het is geschied. De handhavers van 't gerecht zijn ontwapend.
lees meer...

1914-12-19 (1 bericht)

Zaterdag 19 december '14
Enkele dagen geleden stond advocaat G. te kijken aan de Heuvelpoort naar een groep voorbijgaande soldaten. Hij schimplachte. Spoedig naderde hem een officier. Hij werd in hechtenis genomen en zit in 't celgevang.
lees meer...

1914-12-21 (1 bericht)

21 december maandag '14.
Wat ik dezen morgen zag en hoorde: de barometer staat op 73 tusschen grooten regen en tempeest. De zonne schijnt, de wolken drijven over het blauw der lucht; bij tusschenpoozen vallen eenige regendruppelen, het waait een weinig; het weder is warm voor een winterdag.
lees meer...

1914-12-22 (1 bericht)

Dinsdag 22 december '14.
De Gemeenteraad heeft een belasting gestemd op de ongehuwde mannen. Er was reeds een taks gestemd, te heffen op de bemiddelde afwezigen, welke op 15 oct. laatst niet naar hun woonsteden waren teruggekeerd.
lees meer...

1914-12-26 (1 bericht)

Zaterdag, 26 december 1914.
Om twee uur komt een vriendin mij afhalen en wij begeven ons naar de Bijloke — het burgerlijk hospitaal — om een ambulance te bezoeken. Degenen, die er liggen, zijn allen door den vijand volkomen uit den dienst ontslagen, als zijnde ongeschikt daartoe, dus erg gekwetsten.
lees meer...

1914-12-27 (1 bericht)

Zondag, 27 Dec. '14.
In 't midden van den nacht komt Marie de trappen afgehold en roept met een stem door den angst beklemd: "Mademoiselle, mademoiselle, Gent wordt gebombardeerd, hoor hoe ze schieten, zie hoe het brandt!"
lees meer...

1914-12-29 (1 bericht)

Dinsdag 29 december '14.
In den nacht van 23 tot 24 dezer trokken ijlings vele troepen staduitwaarts; sommigen zongen, anderen waren begeleid door trommel en fluit. Nu verklaart men, wat er oorzaak toe was. De Bondgenooten deden opzettelijk ruwere aanvallen om den vijand de vreugden van het Kerstfeest te verbitteren. Een groot deel der bezetting moest aldus van Gent uit naar het front. Hevige gramschap ontstond deswege. In het lokaal der Normaalschool en van den Casino, waar de kerstboomen prijken moesten, sloegen de mi[...]
lees meer...

1914-12-31 (2 berichten)

Donderdag 31 December '14
Te Deinze werden op de markt een honderdvijftigtal boeren en boerinnen door enkele Uhlanen aangehouden, de eersten de besten. Een honderdtal konden ontsnappen. De overigen werden voor marcheerende soldaten als borstweer voortgedreven. Slechts na uren en uren losgelaten, werden ze teruggezonden, twee dagen later waren nog niet allen teruggekeerd.
lees meer...
31 december '14 donderdag.
Verbod van den duitschen Gouverneurgeneraal voortaan strikjes met de belgische kleuren te verkoopen, de portretten van onze vorsten tentoon te stellen alsmede elk vaderlandsch kenteeken te dragen.
lees meer...
Lettergrootte: [-a] [standaard] [A+] Stijl: [L<-R][L- >R]

Kalender

1914
<< december >>
Zo Ma Di Wo Do Vr Za
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
logo CTB